A vállalkozókra vonatkozó feltételek

A h2world.store általános szerződési feltételei vállalkozók számára

H2 WORLD HEALTH & BEAUTY COMPANY s.r.o., ID: 01907565 Adószám: CZ 01907565, székhelye: Csehország, Muglinovská 154/73, Muglinov, 712 00 Ostrava, bejegyezve az Ostravai Kerületi Bíróság által vezetett cégjegyzékbe, C részleg, 71464-es betűjelű betét, áruk értékesítése a h2world.store internetes címen található online bolton keresztül.

 Bevezető rendelkezések

1.1 A H2 WORLD HEALTH & BEAUTY COMPANY s.r.o. jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban "Általános Szerződési Feltételek" vagy "ÁSZF"), ID: 01907565 TAX ID: CZ 01907565, székhelye a Cseh Köztársaságban, Muglinovská 154/73, Muglinov, 712 00 Ostrava, bejegyezve az Ostravai Kerületi Bíróság által vezetett cégjegyzékbe, C részleg, 71464-es betétlap (a továbbiakban: "Eladó") szabályozza a felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit, amelyek az Eladó és egy másik természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: "Vevő") között az Eladó webáruházán keresztül megkötött adásvételi szerződéssel (a továbbiakban: "Adásvételi szerződés") kapcsolatban vagy annak alapján keletkeznek. Az online áruházat az Eladó a https://www.h2world.store/ internetes címen (a továbbiakban: "Weboldal"), egy webes felületen (a továbbiakban: "Webáruház webes felület") keresztül üzemelteti.

1.2 A jelen Általános Szerződési Feltételek akkor alkalmazandók, ha az Eladótól árut vásárolni szándékozó személy jogi személy vagy olyan személy, aki az áru megrendelésekor üzleti vagy szakmai tevékenysége során jár el.A jelen Általános Szerződési Feltételek nem vonatkoznak a fogyasztókkal kötött szerződésekre, de a Fogyasztói Általános Szerződési Feltételek igen.

1.3 A Polgári Törvénykönyv 420. szakasza szerint vállalkozó az a személy, aki önállóan, saját számlájára és felelősségére jövedelemszerző tevékenységet folytat kereskedelmi vagy hasonló tevékenység útján, azzal a szándékkal, hogy ezt következetesen nyereségszerzés céljából teszi. Fogyasztóvédelmi szempontból és a Polgári Törvénykönyv 1963. szakasza alkalmazásában vállalkozónak minősül az is, aki saját üzletével, gyártási vagy hasonló tevékenységével összefüggésben vagy önálló foglalkozásának gyakorlása során szerződést köt, vagy aki vállalkozó nevében vagy megbízásából jár el.

1.4. Az adásvételi szerződésben a feltételektől eltérő rendelkezésekről is lehet megállapodni. Az adásvételi szerződésben foglalt eltérő rendelkezések elsőbbséget élveznek az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseivel szemben.

1.5 Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés és az Általános Szerződési Feltételek cseh nyelven készültek. Az adásvételi szerződés a cseh nyelvtől eltérő nyelven is megköthető.

1.6 Az Eladó megváltoztathatja vagy kiegészítheti az Általános Szerződési Feltételek szövegét. Ez a rendelkezés nem érinti az Általános Szerződési Feltételek előző változatának érvényességi ideje alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

 

 1. Felhasználói fiók

2.1 A Vevőnek a Weboldalon történő regisztrációja alapján a Vevő hozzáférhet a felhasználói felületéhez. A Vevő a felhasználói felületéről rendelhet árut (a továbbiakban: felhasználói fiók). Amennyiben a Webáruház webes felülete lehetővé teszi, a Vevő regisztráció nélkül is rendelhet árut közvetlenül a Webáruház webes felületéről.

2.2 A Vevő a weboldalon történő regisztráció és az árubeszerzés során köteles a valóságnak megfelelő és valós adatokat megadni. A Vevő köteles a felhasználói fiókban megadott adatokat bármilyen változás esetén frissíteni. A Vevő által a felhasználói fiókban és az árubeszerzéskor megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti.

2.3 A felhasználói fiókhoz való hozzáférés felhasználónévvel és jelszóval biztosított. A Vevő köteles a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információk titkosságát megőrizni.

2.4 A Vevő nem jogosult arra, hogy harmadik személyeknek engedélyezze a felhasználói fiók használatát.

2.5 Az Eladó törölheti a felhasználói fiókot, különösen, ha a Vevő 4 évnél hosszabb ideig nem használja a felhasználói fiókját, vagy ha a Vevő megszegi az adásvételi szerződésből (beleértve az Általános Szerződési Feltételeket) eredő kötelezettségeit.

2.6 A Vevő tudomásul veszi, hogy a Felhasználói fiók nem feltétlenül áll folyamatosan rendelkezésre, különösen az Eladó hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása, illetve harmadik fél hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása miatt.

 

 1. Az adásvételi szerződés megkötése

3.1 Az áruház webes felületén elhelyezett áruk bemutatása tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles az árukra vonatkozó adásvételi szerződést kötni. Így a Ptk. 1732. § (2) bekezdésének azon megdönthető vélelemre vonatkozó rendelkezései, miszerint az eladó szerződéskötésre irányuló ajánlata a készlet kimerülésének vagy az üzleti kapacitás elvesztésének függvényében tett ajánlat, nem alkalmazandók.

3.2 Az áruház webes felülete információkat tartalmaz az árukról, beleértve az egyes áruk árait is. Az áruk árai tartalmazzák a hozzáadottérték-adót és az összes kapcsolódó díjat. Az áruk árai mindaddig érvényesek maradnak, amíg a webes felületen megjelennek. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó azon lehetőségét, hogy egyedi megállapodás szerinti feltételekkel adásvételi szerződést kössön.

3.3 Az áruház webes felülete az áruk csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekről is tartalmaz információkat. Az áruház webes felületén szereplő, az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk csak abban az esetben érvényesek, ha az árukat a Cseh Köztársaságon belül szállítják.

3.4 Az áruk megrendeléséhez a vevő kitölti a webáruház webes felületén található megrendelőlapot. A megrendelőlap különösen a következő információkat tartalmazza:

 • 3.4.1. Megrendelt áruk (a megrendelt árukat a vevő "helyezi be" az áruház webes felületének elektronikus kosarába),
 • 3.4.2. az áru vételárának fizetési módja, a megrendelt áru szállításának kívánt módjára vonatkozó részletek és
 • 3.4.3. tájékoztatás az áruk szállításával kapcsolatos költségekről (a továbbiakban együttesen "Megrendelés").

3.5 A megrendelés Eladónak történő elküldése előtt a Vevő jogosult ellenőrizni és módosítani a Vevő által a megrendelésben megadott adatokat, beleértve a Vevőnek a megrendelésbe történő adatbevitel során elkövetett hibák felismerésére és kijavítására vonatkozó képességét is. A Vevő a megrendelést az Eladónak a "Megrendelés elküldése kötelező fizetés" gombra kattintva küldi el. A megrendelésben megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti. Az Eladó a megrendelés beérkezését követően haladéktalanul visszaigazolja a Vevőnek a Vevő felhasználói felületen vagy a megrendelésben megadott e-mail címére (a továbbiakban: "Vevő e-mail címe") küldött e-mailben.

3.6 A megrendelés elküldése a vevő olyan cselekményének minősül, amely a megrendelt árut, a vételárat, a vevő személyét, a vételár megfizetésének módját kétséget kizáró módon azonosítja, és a szerződő felek számára kötelező érvényű ajánlatot tesz az adásvételi szerződésre. A Vevő köteles igazolni vállalkozói mivoltát a megrendelésben szereplő érvényes azonosító szám megadásával, a weboldalon található jelen általános szerződési feltételek elolvasásával és a Vevő megerősítésével, hogy a jelen általános szerződési feltételeket elolvasta.

3.7 A megrendelés jellegétől függően (az áru mennyisége, a vételár összege, a becsült szállítási költségek) az Eladó mindig jogosult a Vevőtől a megrendelés további megerősítését kérni (például írásban vagy telefonon).

3.8. Az Eladó és a Vevő közötti szerződéses kapcsolat a megrendelés elfogadásának (elfogadás) kézbesítésével jön létre, amelyet az Eladó elektronikus levélben küld a Vevőnek, a Vevőnek a megrendelésben megadott elektronikus levelezési címére.

3.9 Amennyiben a megrendelésben meghatározott bármelyik követelmény nem teljesíthető, az Eladó a Vevő e-mail címére módosított ajánlatot küld a Vevőnek, amelyben megjelöli a megrendelés lehetséges változatait, és kéri a Vevő véleményét.

3.10. A módosított ajánlatot az adásvételi szerződés új ajánlatának kell tekinteni, és az adásvételi szerződés ilyen esetben csak akkor jön létre, ha a vevő e-mailben elfogadta.

3.11. A Vevő beleegyezik abba, hogy az adásvételi szerződés megkötése során távkommunikációs eszközöket használjon. A Vevőnél az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban a távoli kommunikációs eszközök használata során felmerülő költségeket (internetkapcsolat költségei, telefonhívások költségei stb.) a Vevő maga viseli, az Eladó nem számít fel külön díjat, ez nem vonatkozik a szerződéses szállításra.

3.12. A Felek tudomásul veszik, hogy a Vevő Vállalkozó Vevő az Árut az Eladótól saját használatra és fogyasztásra, nem pedig továbbértékesítésre vásárolja. Abban az esetben, ha a Vevő Vállalkozó az árut más szervezeteknek kívánja értékesíteni, a Vevő Vállalkozónak külön forgalmazási megállapodást kell kötnie az Eladó Vállalkozóval, ahol a forgalmazás feltételeiről kell megállapodni. Ebből a célból a Vevő az info@H2world.world e-mail címen veheti fel a kapcsolatot az Eladó Vállalkozóval, és a tárgyban kérjük, jelezze a forgalmazói együttműködést. Az Eladó üzleti koncepciója, hogy termékeit kizárólag ellenőrzött és szerződéses forgalmazók kínálják és értékesítik, akik rendelkeznek forgalmazói szerződéssel és megtárgyalt, rájuk szabott egyedi feltételekkel.

3.13. Abban az esetben, ha az Eladó megsérti a jelen ÁSZF 3.12. cikkét, és az Eladótól vásárolt árut az Eladó hozzájárulása nélkül nyilvánosan felajánlja, eladja vagy más módon más szervezeteknek továbbítja, az Eladó jogosult az árura vonatkozó adásvételi szerződéstől indokolatlan késedelem nélkül elállni, amennyiben az elállás joghatásai a Vevő részére történő átadáskor következnek be. Ezzel egyidejűleg az Eladó jogosult a Vevőtől kétszázötvenezer cseh korona összegű kötbért követelni minden egyes ilyen kötelezettségszegésért. A kötbért az Eladónak a Vevőhöz intézett felszólításától számított 7 napon belül kell megfizetni. Az Eladó kártérítési jogát ez a megállapodás nem érinti.

 

 1. Az áruk ára és a fizetési feltételek

4.1 A szolgáltatások és termékek ára a weboldalon feltüntetett ár, hacsak a felek másként nem állapodnak meg.

4.2 Az áruk árát és az áruknak az adásvételi szerződés szerinti szállításával kapcsolatos költségeket a Vevő az alábbi módokon fizetheti meg az Eladónak:

 • utánvétellel a vevő által a megrendelésben megadott helyen;
 • a Fio banka a.s.-nál vezetett 2001660042/2010 számú Eladói számlára (a továbbiakban: "Eladói számla") történő átutalással;

4.3 A vevő a vételárral együtt köteles megfizetni az eladónak az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket is a megállapodás szerinti összegben. Hacsak kifejezetten másként nem rendelkezik, a vételár tartalmazza az áru kiszállításával kapcsolatos költségeket is.

4.4 Az Eladó megkövetelheti a Vevőtől az Áruk letétbe helyezését.

4.5 Készpénzben vagy utánvéttel történő fizetés esetén a vételár az áru átvételekor fizetendő. Nem készpénzes fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötésétől számított 14 (tizennégy) napon belül fizetendő.

4.6 Nem készpénzes fizetés esetén a vevő köteles az áru vételárát a fizetés változó szimbólumával együtt megfizetni. Nem készpénzes fizetés esetén a Vevő vételár-fizetési kötelezettsége akkor teljesül, amikor a vonatkozó összeg az Eladó számláján jóváírásra kerül.

4.7 Az Eladó előlegszámlát állít ki a Vevőnek, amelyet a megrendelés elfogadásának visszaigazolását követően küld el a Vevő e-mail címére. A vételár kifizetését követően az Eladó a Vevőnek a megrendelt áruról az áruval együtt végszámlát küld.

4.8 Az Eladó által a Vevőnek az áruk árából nyújtott árengedmények nem kombinálhatók.

4.9 Az Eladó az adásvételi szerződés alapján teljesített kifizetésekről adóigazolást - számlát - is kiállít a Vevő részére. Az Eladó az általános forgalmi adó fizetője. Az Eladó az adóigazolást - számlát a Vevő részére állítja ki és elektronikus formában küldi meg a Vevő elektronikus címére.

 

 1. A szerződéstől való elállás

5.1 Az Eladó jogosult az adásvételi szerződéstől bármikor elállni, amíg a Vevő el nem fogadta az árut. Ebben az esetben az Eladó a Vevő által már megfizetett Vételárat készpénz nélkül visszatéríti a Vevőnek a Vevő által e célból közölt számlára, vagy arra a számlára, amelyről a Vételár kifizetésére a pénzeszközöket átutalták (kivéve, ha a Vevő az elállást követő 5 napon belül nem közli az Eladóval).

5.3 A Vevő nem jogosult elállni a szerződéstől a megfelelően, időben és hibátlanul leszállított áruk tekintetében. A vevő csak a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján jogosult a szerződéstől elállni.

5.4 A szerződéstől való elállást írásban kell megtenni, elektronikus úton megtárgyalt szerződések esetén pedig elektronikus úton is. A szerződéstől való elállás akkor lép hatályba, amikor az elállásról szóló értesítést a másik félnek kézbesítik.

5.5 Ha az áruval együtt ajándékot is adtak, az ajándékozási szerződés bármelyik fél elállásával hatályát veszti. Ebben az esetben az ajándékozási szerződés felfüggesztő feltétellel jön létre.

5.6 Az Eladó jogosult a Vevővel kötött szerződéstől a Vevő megrendelésének kézhezvételétől számított 14 napon belül elállni, ha: i) az árut már nem gyártják, ii) az árut már nem szállítják, iii) az áru szállítójának vagy az áru gyártójának ára jelentősen megváltozott, vagy iv) az áru az Eladó honlapján nyilvánvalóan téves áron szerepel (azaz az adott típusú/ típusú áruk szokásos árától nyilvánvalóan eltérő árak). Ha a vevő a vételár egy részét vagy egészét már kifizette, ezt az összeget visszatérítjük. Nyilvánvalóan hibás árnak minősül például az első három számjegy hibás nyomtatása négy helyett; egy számjeggyel alacsonyabb ár (pl. az ár megadásakor egy számjegy "kiesik"); az áru nyilvánvalóan alacsony ára (pl. az ilyen típusú és típusú áruk szokásos áránál 50%-kal alacsonyabb ár, anélkül, hogy jelezné, hogy az áru akciós vagy egyéb kedvezményes); és egyéb nyilvánvaló gépelési hibák, nyilvánvaló hibák az áru leírásában, képében stb.

 

 1. Az áruk szállítása és kiszállítása

6.1 Abban az esetben, ha a szállítási módot a Vevő külön kérésére állapítják meg, a Vevő viseli a kockázatot és az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos esetleges többletköltségeket.

6.2 Ha az Eladó az adásvételi szerződés alapján köteles az árut a Vevő által a megrendelésben megadott helyre szállítani, a Vevő köteles az árut a szállításkor átvenni.

6.3. Abban az esetben, ha a Vevő részéről felmerülő okok miatt az árut ismételten vagy a megrendelésben meghatározottól eltérő módon kell szállítani, a Vevő köteles megfizetni az ismételt szállítással kapcsolatos költségeket, vagy a szállítás más módjával kapcsolatos költségeket.

6.4 Az áru fuvarozótól való átvételekor a vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén azonnal értesíteni a fuvarozót. A csomagolás sérülése esetén, amely a szállítmányba való illetéktelen behatolásra utal, a vevő nem veheti át a szállítmányt a fuvarozótól. Ha a vevő a küldemény átvétele után sérülést vagy egyéb szabálytalanságot észlel, köteles haladéktalanul kapcsolatba lépni az eladóval.

6.5 A felek további jogait és kötelezettségeit az áru szállításával kapcsolatban az Eladó külön szállítási feltételei szabályozhatják, amennyiben azokat az Eladó kiadja.

 

 1. Hibákért való felelősség és jótállás

7.1 A szerződő felek jogaira és kötelezettségeire a hibás teljesítésből eredő jogok tekintetében a vonatkozó, általánosan kötelező érvényű jogszabályok (különösen a Polgári Törvénykönyv 1914-1925., 2099-2112. §-ainak rendelkezései) az irányadók.

7.2 Az Eladó a vétel tárgyát a megállapodás szerinti mennyiségben, minőségben és kivitelben adja át a Vevőnek. Ha a minőség és a kivitelezés nem egyeztetett, az eladó a szerződésből kitűnő célra, egyébként a szokásos célra alkalmas minőségben és kivitelben köteles teljesíteni.

7.3 Az adós hibásan teljesít, különösen

 1. (a) ha olyan teljesítési tárgyat nyújt, amely nem rendelkezik a meghatározott vagy elfogadott jellemzőkkel,
 2. (b) ha nem mutat rá a teljesítés tárgyának olyan hibáira, amelyek egy ilyen tárgyban általában nem fordulnak elő,
 3. (c) ha a tényekkel ellentétesen azt állítja a hitelezőnek, hogy a teljesítés tárgya hibátlan, vagy hogy a tárgy meghatározott célra alkalmas; vagy
 4. (d) ha más tulajdonával jogtalanul sajátjaként rendelkezik.

7.4. Egy dolog akkor hibás, ha nem rendelkezik a Polgári Törvénykönyv 2095. és 2096. §-ában meghatározott jellemzőkkel. Hibának minősül egy másik dolog teljesítése is. Hibának minősül a dolog használatához szükséges dokumentumok hibája is. Ha az eladó nyilatkozatából vagy az átadás-átvételi dokumentumból kitűnik, hogy az eladó kisebb mennyiségű árut szállított, a hiányra vonatkozó rendelkezések nem vonatkoznak a hiányzó árura.

7.5 A Vevőnek a hibás teljesítésből eredő joga azon a hibán alapul, amellyel a dolog rendelkezik, amikor a kárveszély a Vevőre száll, még akkor is, ha az később válik nyilvánvalóvá. A vevő jogát a később felmerülő olyan hiba is megalapozza, amelyet az eladó a kötelességszegésével okozott.

7.6 A vevőt nem illetik meg a hibás teljesítésből eredő jogok, ha olyan hibáról van szó, amelyet a szokásos gondosság mellett már a szerződéskötéskor ismernie kellett volna, azaz ha nyilvánvaló hibáról van szó. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó kifejezetten biztosította őt arról, hogy az áru hibátlan, vagy ha a hibát megtévesztéssel leplezte.

7.7 A vevő köteles a terméket a lehető leghamarabb megvizsgálni, miután a termék sérülésének veszélye elhárult, és meggyőződni annak tulajdonságairól és mennyiségéről.

7.8. A Vevő a hibás teljesítésből eredő jogait az Eladó telephelyének azon címén érvényesíti, ahol az eladott áruk köre tekintetében a követelés elfogadása lehetséges, illetve az Eladó székhelyén vagy telephelyén. A gyors és egyszerű ügyintézés érdekében javasoljuk a Vevőnek a reklamációs űrlap használatát, amely a weboldalon a reklamációs űrlap elnevezésű fül alatt található.

7.9. A Vevő köteles a hibát az Eladónak indokolatlan késedelem nélkül jelezni, miután lehetősége volt megvizsgálni a terméket és felfedezni a hibát, vagy a hiba megjelölésével, vagy az Eladóval közölve annak megnyilvánulási módját. A hibára a teljesítés tárgyának átvételétől számított hat hónapon belül lehet rámutatni.

7.10. Ha valamelyik fél a szerződést lényeges módon megszegi, a másik fél indokolatlan késedelem nélkül elállhat a szerződéstől. Lényeges szerződésszegésnek minősül az olyan kötelezettségszegés, amelyről a szerződésszegő fél már a szerződés megkötésekor tudott, vagy tudnia kellett, hogy a másik fél nem kötötte volna meg a szerződést, ha előre látta volna a szerződésszegést; egyéb esetekben a szerződésszegés nem minősül lényegesnek.

7.11. Ha a hibás teljesítés lényeges szerződésszegésnek minősül, a vevőnek jogában áll

 1. a) a hiba megszüntetése egy új, hibátlan termék vagy a hiányzó termék pótlásával,
 2. (b) a hiba kijavítása a termék javításával,
 3. (c) ésszerű árengedményt a vételárból; vagy
 4. d) elállhat a szerződéstől.

7.12. A Vevő a hiba bejelentésekor vagy a hiba bejelentését követően indokolatlan késedelem nélkül köteles az Eladót tájékoztatni az általa választott jogról. A Vevő az Eladó hozzájárulása nélkül nem változtathatja meg a választott jogát; ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a Vevő olyan hiba kijavítását kérte, amely helyrehozhatatlannak bizonyul. Ha az eladó ésszerű határidőn belül nem orvosolja a hibát, vagy értesíti a vevőt, hogy nem fogja a hibát kijavítani, a vevő a hiba kijavítása helyett a vételárból ésszerű árengedményt követelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Ha a vevő nem választja ki időben az első mondat szerinti jogát, az eladónak joga van választani.

7.13.Ha a hibás teljesítés jelentéktelen szerződésszegés, a vevőnek joga van a hiba elhárítására vagy a vételárból ésszerű árengedményre. Mindaddig, amíg a vevő nem él a vételárból való engedményhez való jogával, illetve nem áll el a szerződéstől, az eladó jogosult a hiányzó dolgot pótolni, illetve a joghibát kijavítani. Az eladó az egyéb hibákat saját választása szerint a dolog kijavításával vagy új dolog szállításával orvosolhatja; a választás nem okozhat a vevőnek ésszerűtlen költségeket. Ha az eladó a hiba időben történő kijavítását elmulasztja vagy megtagadja, a vevő követelheti a vételár csökkentését vagy elállhat a szerződéstől. A vevő az eladó beleegyezése nélkül nem változtathatja meg a választott terméket.

7.14. A vevő nem állhat el a szerződéstől, illetve nem követelheti új termék szállítását, ha nem tudja a terméket abban az állapotban visszaszolgáltatni, ahogyan azt átvette. Ez nem vonatkozik,

 1. a) ha az állapotváltozás a termék hibájának megállapítására irányuló vizsgálat eredménye,
 2. b) ha a vevő a hiba felfedezése előtt használta a terméket,
 3. c) ha a vevő nem cselekményével vagy mulasztásával okozta a dolog változatlan állapotban történő visszaküldésének lehetetlenségét, vagy
 4. (d) ha a vevő a hiba felfedezése előtt eladta a dolgot, ha azt elfogyasztotta, vagy ha a dolgot a rendes használat során megváltoztatta; ha ez csak részben történt meg, a vevő köteles visszaadni az eladónak azt, amit még vissza tud adni, és köteles megtéríteni az eladónak azt a részt, amelyet a dolog használatából haszna származott.

7.15.Ha a vevő nem jelzi időben a hibát, elveszíti a szerződéstől való elállás jogát.

7.16.Az Eladó az áru átvételétől számított 12 hónapos jótállási időt biztosít, amikor a Vevő gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogait (reklamálhatja az árut). A jótállás nem vonatkozik a következő esetekre:

 1. a) az alacsonyabb áron értékesített termék esetében az a hiba, amely miatt az alacsonyabb árat állapították meg,
 2. b) használt dolog esetében a dolognak a vevő általi átvételkor meglévő használati vagy kopási fokának megfelelő hiba,
 3. c) az áru a szokásos elhasználódás miatt megsérült.

7.17. A jótállási időszak az áru ügyfél általi átvételekor kezdődik, és ez az időszak adott esetben tovább meghosszabbodik azzal az idővel, amíg az áru garanciális javítás alatt állt.

7.18. A Vevő köteles a leszállított árut megvizsgálni, és az esetlegesen észlelt hibákról haladéktalanul tájékoztatni az Eladót az Eladó e-mail címén: info@h2rworld.world, postai úton az Eladó székhelyének címére vagy az Eladó valamely telephelyének címére, vagy személyesen az Eladó székhelyének címén.

7.19. Az árut ezután az áru esetleges sérülésének elkerülése érdekében megfelelő csomagolásban, a hiba leírásával és az értékesítési dokumentum (számla) másolatával vagy más, az áru Eladótól történő megvásárlását igazoló dokumentummal (pl. bankszámlakivonat, a fuvarozótól kapott átvételi elismervény stb.) együtt kell elküldeni vagy átadni az Általános Szerződési Feltételek 7.18. cikkében meghatározott címre.

7.20. A panasz kézhezvételét követően az Eladó köteles annak rendezését elvégezni. Az Eladó köteles a Vevőnek igazolást adni arról, hogy a Vevő mikor élt a jogával, mi a reklamáció tartalma, az állítólagos hiba jellegének megfelelő határidőn belül, de legalább 30 napot a reklamáció feldolgozására.

7.21. A jelen cikkben meghatározott törvényes hibás teljesítési jogok körén túlmenően az Eladó a Vevőnek a Polgári Törvénykönyv 2113. §-a szerinti minőségi garanciát nyújthat. A minőségi garancia a garanciavállaló nyilatkozatával jön létre, amelyben a garanciavállaló garantálja, hogy a dolog normál használat mellett egy bizonyos ideig megőrzi funkcióit és teljesítményét, ebben az esetben a vevőnek a garancia alapján legalább a hibátlan új dolog átadására vagy a dolog kijavítására van joga. A garanciaidő vagy a lejárati idő feltüntetése a csomagoláson szintén ilyen hatással bír. Ebben az esetben az eladó, mint a garancia nyújtója, legkésőbb az áru átvételekor szöveges formában kiállítja a vevőnek a garanciaigazolást. A jótállási igazolásnak tartalmaznia kell az ingyenes jótállási szolgáltatást is, ha van ilyen.

 

 1. A felek egyéb jogai és kötelezettségei

8.1 A Vevő az Áruk tulajdonjogát az Áruk teljes vételárának kifizetésével szerzi meg.

8.2 A Vevő ezúton vállalja a körülmények megváltozásának kockázatát a Polgári Törvénykönyv 1765. szakaszának (2) bekezdése értelmében.

8.3. Az Eladó a webáruház webes felületének üzemeltetője, aki a szerzői jogokat a 121/2000. sz. törvény, a szerzői jogról szóló törvény értelmében gyakorolja. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a webáruház webes felületét vagy annak bármely részét másolni, módosítani vagy más módon felhasználni. Az Eladó weboldalának semmilyen része (beleértve, de nem kizárólagosan az eladott termékek leírásait és illusztrációit, a vásárlási leírásokat, szakértőink árajánlatait) nem másolható elektronikusan vagy mechanikusan, és nem tehető hozzáférhetővé a nyilvánosság számára a szerzői jog jogosultjának, azaz az Eladónak az előzetes írásbeli engedélye nélkül. A fenti tilalom nem csak a Vevőre vonatkozik, hanem minden más személyre is, aki nem vásárol árut, de lemásolja az Eladó weboldalát vagy annak bármely részét. az Eladó tájékoztatja a személyeket arról is, hogy jogsértés esetén a szerzői jog alapján igényt tarthatnak, illetve adott esetben a versenytársak által elkövetett jogsértés esetén a tisztességtelen versenyre vonatkozó igényt érvényesíthetnek.

 

 1. Adatvédelem és kereskedelmi kommunikáció küldése

9.1. Az Eladó ezúton tájékoztatja a Vevőt, hogy az árukra vonatkozó adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben az Eladó a részére megadott vagy az adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben beszerzett személyes adatok adatkezelőjeként jár el, az Eladó ezeket a személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendelete (GDPR), a személyes adatok kezeléséről szóló 110/2019. sz. törvény és egyéb vonatkozó jogszabályok szerint kezeli.

 

 1. Kereskedelmi kommunikáció küldése, sütik tárolása

10.1 A Vevő jogosult hozzájárulni ahhoz, hogy az Eladó árucikkeivel, szolgáltatásaival vagy üzletével kapcsolatos információkat küldjön a Vevő elektronikus címére, valamint ahhoz, hogy az Eladó kereskedelmi közleményeket küldjön a Vevő elektronikus címére. A Vevő ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja.

Az Eladó jogosult arra, hogy jogos érdek alapján kereskedelmi közleményeket küldjön meglévő ügyfeleinek az Eladó saját vagy hasonló termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatban.

10.2 A sütik olyan kis adatfájlok, amelyek a vevő eszközén tárolódnak. Bizonyos esetekben a sütikre szükség van, különben a weboldal nem működne megfelelően - ezeket a sütiket nem lehet korlátozni. Ha a vevő nem járul hozzá a szükséges sütik tárolásához, köteles elhagyni a weboldalt (webáruházat). A sütik további tárolása (reklám, analitikai, reklám) már opcionális, és a vevőnek jogában áll saját beállításokat érvényesíteni a sütik tárolására vonatkozóan az eszközén. A vevő a cookie-beállításokat bármikor megváltoztathatja a https://www.h2world.store/ weboldalon a weboldal alján található cookie-beállítások fülön.

 

 1. Szállítás

11.1 A Vevő a felhasználói fiókjában megadott vagy a Vevő által a megrendelésben megadott e-mail címre kézbesíthető.

 

 1. Az Általános Szerződési Feltételek záró rendelkezései

12.1 Ha az adásvételi szerződéssel létrehozott kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a cseh jog az irányadó.

12.2 Ha az Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Az egyik rendelkezés érvénytelensége vagy érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az adásvételi szerződés vagy az általános szerződési feltételek módosítását és kiegészítését írásban kell megtenni.

12.3.Az Eladó elérhetőségei: szállítási cím: Muglinovská 154/73, Muglinov, 712 00 Ostrava, e-mail cím: info@h2world.world, telefonszám: +420 777 724 726.

12.4 Az Eladó és a Vevő közötti egyéb szerződéses kapcsolatokra a 89/2012. sz. törvény, a Polgári Törvénykönyv, különösen a kötelezettségekről szóló általános rendelkezések az irányadóak. A fogyasztókkal kötött szerződések kötelezettségeire vonatkozó rendelkezések szabályozását a 1810 an. 2158an. Polgári Törvénykönyv.

12.5. A Felek közötti valamennyi jogviszonyra és jogvitára a cseh jog az irányadó. Az ENSZ áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezménye e megállapodás 6. cikkével összhangban nem alkalmazandó.

12.6 A Felek közötti valamennyi jogviszonyra a cseh jog az irányadó. Ezek a feltételek 2023.8.31-én lépnek hatályba.