VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Společnosti:

H2 WORLD HEALTH & BEAUTY COMPANY s.r.o.

IČ: 01907565 DIČ: CZ 01907565

se sídlem v České republice, Muglinovská 154/73, Muglinov, 712 00 Ostrava

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 71464

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.h2world.world

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti H2 WORLD HEALTH & BEAUTY COMPANY s.r.o., IČ: 01907565 DIČ: CZ 01907565, se sídlem v České republice, Muglinovská 154/73, Ostrava - Muglinov, PSČ 71200, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 71464 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu se zákonem České́ republiky č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a příslušnými směrnicemi Evropské unie. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.h2world.world (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.     Za podnikatele je pro účely těchto obchodních podmínek považována osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího a je osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Za spotřebitele je pro účely těchto obchodních podmínek považována osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího a je osobou, která při objednávání zboží jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

2.     Je-li v těchto obchodních podmínkách výslovně odkazováno na spotřebitele, platí toto konkrétní ustanovení pouze pro spotřebitele. Je-li vtěchto obchodních podmínkách výslovně odkazováno na podnikatele, platí toto konkrétní ustanovení pouze pro podnikatele. V ostatních případech se ustanovení těchto obchodních podmínek použijí jak na spotřebitele, tak na podnikatele.

4.     Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

5.     Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, anglickém jazyce, slovenském jazyce, polském jazyce, maďarském jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, anglickém jazyce, slovenském jazyce, polském jazyce, maďarském jazyce

6.     Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1.     Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce www.h2world.world může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

2.     Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.     Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

4.     Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5.     Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

6.     Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1.     Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, tj. nejedná o nabídku zboží s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit.

2.     Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží v eurech. Veškeré poplatky a kurzové rozdíly mezi částkou placenou a fakturovanou je povinen uhradit kupující. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.     Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží na území České republiky a mimo území České republiky.

4.     Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

5.     Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“.  Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

6.     Je-li kupující spotřebitelem, prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

7.     Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

8.     Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, vzniká doručením potvrzení o přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který je podnikatelem, vzniká odesláním objednávky kupujícím a jejím doručením prodávajícímu.

9.     Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

IV. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.     Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu bezhotovostně prostřednictvím platební karty.

2.     Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.     Podávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.     Závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.     Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

6.     Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví a zašle prodávající kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu uvedenou kupujícím. Ve faktuře pro residenty států platící odlišnou měnou jako je EURO, bude uveden přepočet z EUR na danou měnu dle středového kurzu národní banky daného státu, není-li takový kurz přístupný online, použije se středový kurz kterékoliv banky.

 

7.   Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1.     Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

2.     Nejedná-li se o případ uvedený v čl. V bodu 1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, který je spotřebitelem, právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující, který je spotřebitelem, využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující zasílat písemně, a to na adresu provozovny prodávajícího: H2 WORLD HEALTH & BEAUTY COMPANY s.r.o., Muglinovská 154/73, Ostrava - Muglinov, Česká republika.

3.     V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. V bodu 2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.     V případě odstoupení od smlouvy dle čl. V bodu 2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

5.     Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započítat proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.     Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7.     Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek nebo uhradit jeho kupní cenu.

 

VI. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1.     Zboží, které bude v době přijetí objednávky zboží prodávajícím dostupné na skladě prodávajícího, bude kupujícímu dodáno obratem, nejpozději však do 14 dnů ode dne přijetí objednávky zboží prodávajícím.

2.     Zboží, které nebude v době přijetí objednávky zboží prodávajícím dostupné na skladě prodávajícího, bude kupujícímu dodáno obratem, nejpozději do 30 dnů ode dne naskladnění zboží do skladu prodávajícího.

3.     O termínu dodání zboží a jeho dostupnosti na skladě informuje prodávající kupujícího na jeho žádost na elektronickou adresu uvedenou kupujícím.

4.     V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.     Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.     V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.     Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

8.     Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží kupujícím.

 

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1.     Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží bylo dodáno bez vad, tj. v ujednaném množství, jakosti, provedení a bez právních vad. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Za vadu se považuje i dodání jiného zboží.

2.     Plyne-li z prohlášení prodávajícího nebo z dokladu o předání, že prodávající dodal menší množství zboží, nevztahují se na chybějící zboží ustanovení o vadách. Dodá-li však prodávající kupujícímu, který je podnikatelem, větší množství zboží, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

3.     Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že zboží bylo dodáno bez vad, tedy zejména, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a)  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b)  zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c)  zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d)  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

e)  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

4.     Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se tato vada projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí zboží.

5.     Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.

6.     Jakmile kupující zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu prodávajícímu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

7.     Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Kupující musí uvést požadovaný způsob odstranění vady již při oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího změnit.

8.     Je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď doplnění toho, co chybí, dodání nového zboží bez vady, anebo přiměřené slevy z kupní ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užívat, může se kupující domáhat přiměřené slevy z kupní ceny, anebo od kupní smlouvy odstoupit. Kupujícímu náleží náhrada účelně vynaložených nákladů při uplatnění svého práva.

9.     Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo vadu odstranit.

10.  Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit.

11.  Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.

12.  Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

13.  Neoznámil-li kupující, který je podnikatelem, vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

 

VIII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.     Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží a jeho převzetím.

2.     Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.

3.     Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: info@h2world.world, Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

4.     Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

5.     Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností a nemůže se tedy domáhat obnovení jednání o smlouvě, dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.

 

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.     Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, datum narození, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a dalších případných údajů, které prodávajícímu sdělí (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

2.     Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

3.     Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

4.     Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

5.     Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

6.     Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7.     V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a)  požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

b)  požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.     Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

X. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1.     Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

2.     Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

XI. DORUČOVÁNÍ

1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu, uvedenou kupujícím v objednávce či jinou adresu elektronické pošty, kterou kupující použil pro komunikaci s prodávajícím.

 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.     Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2.     Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

3.     Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

4.     Kontaktní údaje prodávajícího:

a)  adresa pro doručování: Muglinovská 154/73, 712 00 Ostrava - Muglinov

b)  adresa elektronické pošty: info@h2world.world

c)  Telefon: 777 724 726

5.     Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

6.     Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.8.2017 a platí do dne zveřejnění nových obchodních podmínek. V Ostravě dne 1.8.2017 H2 WORLD HEALTH & BEAUTY COMPANY s.r.o.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy pro kupujícího, který je spotřebitelem v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: H2 WORLD HEALTH & BEAUTY COMPANY s.r.o.

IČ: 01907565 DIČ: CZ 01907565

se sídlem v České republice, Jaurisova 515/4, Praha 4, Michle, PSČ 14000

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*)

Datum objednání(*)/datum obdržení(*)

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Podpis spotřebitele/spotřebitelů

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum a podpis