H2 PREMIUM VODÍKOVÁ VODA KE KAŽDÉ OBJEDNÁVCE ZDARMA

Obchodní podmínky pro podnikatele

Obchodní podmínky h2world.store pro podnikatele

obchodní společnosti H2 WORLD HEALTH & BEAUTY COMPANY s.r.o., IČ: 01907565 DIČ: CZ 01907565, se sídlem v České republice, Muglinovská 154/73, Muglinov, 712 00 Ostrava zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 71464 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese h2world.store

 Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ nebo „OP“) obchodní společnosti H2 WORLD HEALTH & BEAUTY COMPANY s.r.o., IČ: 01907565 DIČ: CZ 01907565, se sídlem v České republice, Muglinovská 154/73, Muglinov, 712 00 Ostrava zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 71464 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese https://www.h2world.store/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Tyto obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.Na smlouvy uzavírané se spotřebitelem se neuplatní tyto obchodní podmínky, ale Obchodní podmínky pro spotřebitele.

1.3. Podnikatelem je dle ust. § 420 Občanského zákoníku je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely ust. § 1963 Občanského zákoníku se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít i v jiném než českém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 1. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 4 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku upravující vyvratitelnou domněnku, že návrh prodávajícího na uzavření smlouvy je návrhem s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele, se tak nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • 3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • 3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • 3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Kupující je povinen prokázat, že je podnikatelem, a to zadáním platného identifikačního čísla do objednávky, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, kterou uvedl v objednávce.

3.9. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.10. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

3.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí kupující sám, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká případně smluvní přepravy.

3.12. Smluvní strany konstatují, že kupující podnikatel kupuje zboží od prodávajícího pro své vlastní užití a vlastní spotřebu a nikoli za účelem dalšího prodeje. V případě, že by kupující zamýšlel zboží prodávat dalším subjektům, tak uzavře kupující podnikatel s prodávajícím podnikatelem samostatnou distributorskou smlouvu, kde budou ujednány podmínky distribuce. Za tímto účelem může kupující prodávajícího kontaktovat na emailu info@H2world.world a do předmětu uvádějte prosím distributorská spolupráce. Obchodní koncepcí prodávajícího je, aby jeho výrobky nabízeli a prodávali pouze ověření a smluvní distributoři, kteří budou mít uzavřenou distributorskou smlouvu a sjednány individuální podmínky vytvořené na jejich míru.

3.13. V případě, že prodávající poruší čl. 3.12. těchto VOP a bude zakoupené zboží od prodávajícího veřejně nabízet, prodávat či jiným způsobem distribuovat dalším subjektům bez souhlasu prodávající, tak je prodávající oprávněn od kupní smlouvy na dané zboží odstoupit bez zbytečného odkladu, kdy účinky odstoupení nastávají doručením kupujícímu. Současně je prodávající za porušení takové povinnosti oprávněn po kupujícím požadovat smluvní pokutu ve výši dvě stě padesát tisíc korun českých za každé takové porušení povinnosti. Smluvní pokuta je splatná do 7 dnů na výzvu prodávajícího adresovanou kupujícímu. Nárok na náhradu škody prodávajícího není tímto ujednáním dotčen.

 

 1. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenou za služby a produkty se rozumí cena uváděná na webových stránkách, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2001660042/2010, vedený u společnosti Fio banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

4.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.4. Prodávající může od kupujícího požadovat zálohu zboží.

4.5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů (čtrnácti dnů) od uzavření kupní smlouvy.

4.6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.7. Prodávající vystaví kupujícímu zálohovou fakturu, která mu přijde následně po potvrzením o přijetí objednávky na adresu jeho elektronické pošty. Jakmile bude kupní cena uhrazena, tak prodávající zašle kupujícímu spolu se zbožím konečnou fakturu na objednané zboží.

4.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.9. Prodávající vystaví i ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

 1. Odstoupení od smlouvy

5.1. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, která již byla kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do 5 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí).

5.3. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy jen na základě ust. upravených v Občanském zákoníku.

5.4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

5.5. Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran účinnosti. Darovací smlouva je v daném případě uzavíraná s rozvazovací podmínkou.

5.6. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím ve lhůtě 14 dnů ode dne přijetí objednávky kupujícího, pokud: i) se již zboží nevyrábí, ii) se již zboží nedodává, iii) se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží nebo cena výrobce zboží, nebo iv) se u zboží na internetových stránkách prodávajícího zobrazuje zjevně mylná cena, (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). V případě, že kupující zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět. Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř; o jednu cifru nižší cena (např. při udávání ceny „vypadne“ jedna číslice); zjevně nízká cena zboží (např. o 50 % nižší cena, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé, aniž by u zboží bylo uvedeno, že se jedná o výprodej či o jinou slevovou akci); a jiné zjevné chyby v psaní, zjevné chyby v popisu zboží, obrázku atd.

 

 1. Přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud zjistí zákazník poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

 1. Odpovědnost za vady a záruka

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

7.3. Dlužník plní vadně, zejména

 1. a) poskytne-li předmět plnění, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti,
 2. b) neupozorní-li na vady, které předmět plnění má, ač se při takovém předmětu obvykle nevyskytují,
 3. c) ujistí-li věřitele v rozporu se skutečností, že předmět plnění nemá žádné vady, anebo že se věc hodí k určitému užívání, nebo
 4. d) zcizí-li cizí věc neoprávněně jako svoji.

7.4. Věc je vadná, nemá-li vlastnosti stanovené v § 2095 a § 2096 občanského zákoníku. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci. Plyne-li z prohlášení prodávajícího nebo z dokladu o předání, že prodávající dodal menší množství věcí, nevztahují se na chybějící věci ustanovení o vadách.

7.5. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

7.6. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy, tedy jedná – li se o zřejmou vadu. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

7.7. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

7.8. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy kupující oznámil prodávajícímu uplatnění práv z vadného plnění.Pro účely rychlého a jednoduchého vyřízení doporučujeme kupujícímu, aby využil k uplatnění reklamace reklamační formulář, který najdete na webu v záložce s názvem reklamační formulář.

7.9. Kupující musí u prodávajícího vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění.

7.10. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

7.11. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

 1. a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 2. b) na odstranění vady opravou věci,
 3. c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. d) odstoupit od smlouvy.

7.12. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo dle první věty včas, má právo volby prodávající.

7.13.Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

7.14. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 1. a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 2. b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
 3. c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 4. d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

7.15.Neoznámí – li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

7.16.Na veškeré zboží je prodávajícím poskytována záruční doba 12 měsíců ode dne převzetí zboží, kdy může kupující uplatnit práva z vadného plnění (zboží reklamovat). Záruka se nevztahuje na následující případy:

 1. a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 2. b) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebování, kterou věc měla při převzetí kupujícím,
 3. c) zboží bylo poškozeno běžným opotřebením.

7.17. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem, a tato se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

7.18. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách, a to na e-mailovou adresu podávajícího: info@h2rworld.world, poštou na adresu sídla prodávajícího nebo na adresu jedné z provozoven prodávajícího nebo osobně na adrese sídla prodávajícího.

7.19. Zboží je nutné následně zaslat nebo doručit ve vhodném obalu, aby se zabránilo případnému poškození zboží, s popisem závady a kopií prodejního dokladu (faktury), případně jiným dokumentem, kterým lze prokázat nákup zboží u prodávajícího (např. výpis z bankovního účtu, potvrzení o převzetí zásilky od přepravce apod.), a to na adresu uvedenou v čl. 7.18. obchodních podmínek.

7.20. Po obdržení reklamace přistoupí prodávající k jejímu vyřízení. Prodávající je povinen kupujícímu vydat potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace, a to ve lhůtě přiměřené povaze vytýkané vadě, přičemž lhůta pro vyřízení reklamace je min. 30 dnů.

7.21. Nad rámce zákonných práv z vadného plnění uvedených v tomto článkumůže prodávající poskytnout kupujícímu záruku za jakost dle § 2113 občanského zákoníku. Záruka za jakost vzniká prohlášením poskytovatele záruky, kdy poskytovatel zaručuje, že si věc po určitou dobu při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost, v tomto případě platí, že má kupující ze záruky alespoň právo na dodání nové věci bez vad nebo na opravu věci. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti na obalu. Prodávající jako poskytovatel záruky vydá v tomto případě kupujícímu nejpozději při převzetí zboží záruční list v textové podobě. Záruční list bude obsahovat případně i záruční bezplatný servis.

 

 1. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.3. Provozovatelem webového rozhraní obchodu je Prodávající, který vykonává veškerá majetková práva autora ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Kupující bere na vědomí, že je zakázáno jakýmkoli způsobem kopírovat, upravovat nebo jinak používat webového rozhraní obchodu nebo jakoukoli jeho část bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího. Žádná část webových stránek Prodávajícího (zejména popisy a vyobrazení prodávaných produktů, popis nákupu, citace našich odborníků) nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení vykonavatele autorských práv, kterým je Prodávající. Uvedený zákaz se vztahuje nejen na kupujícího, ale každou jinou osobu, která si žádné zboží nezakoupí, ale zkopíruje webové stránky Prodávajícího nebo jejich část.Prodávající současně informuje osoby, že v případě porušení mu náleží nároky podle autorského zákona nebo případně nároky z nekalé hospodářské soutěže, v případě, že k porušení dojde ze strany konkurenčního subjektu.

 

 1. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

9.1. Prodávající tímto informuje kupujícího, že v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy na zboží vystupuje prodávající, jakožto správce osobních údajů, které mu jsou poskytnuty, nebo které získal v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, tyto osobní údaje prodávající zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), zák. č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů a dalšími příslušnými právními předpisy.

 

 1. Zasílání obchodních sdělení, ukládání Cookies

10.1. Kupující je oprávněn udělit souhlas se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Tento souhlas může kupující kdykoli odvolat.

Prodávající je oprávněn na základě oprávněného zájmu zasílat obchodní sdělení stávajícímu zákazníku týkající se vlastních či obdobných výrobků či služeb prodávajícího.

10.2. Cookies jsou malé datové soubory, které se ukládají do zařízení kupujícího. V některých případech jsou cookies nezbytné, jinak by webová stránka nefungovala správně – tyto cookies nelze omezit. Pokud s ukládáním nezbytných cookies kupující nesouhlasí, je povinen opustit webovou stránku (e-shop). Další ukládání cookies (reklamní, analytické, reklamní) je již volitelné, a kupující je oprávněn uložit vlastní nastavení ukládání cookies na jeho zařízení. V nastavení cookies může kupující kdykoli provézt změnu, a to na webové stránce https://www.h2world.store/ v záložce nastavení cookies umístěné v dolní části webové stránky.

 

 1. Doručování

11.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 

 1. Závěrečná ustanovení obchodních podmínek

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Muglinovská 154/73, Muglinov, 712 00 Ostrava, adresa elektronické pošty info@h2world.world, telefonní číslo: +420 777 724 726.

12.4. Ostatní závazkové vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a to konkrétně obecnými ustanoveními o závazcích. Na podnikatelské vztahy se nepoužije úpravu ustanoveních o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem uvedená v ust. § 1810 an. Občanského zákoníku a úprava ohledně koupě prodeje zboží spotřebiteli v ust. § 2158an. Občanského zákoníku.

12.5. Veškeré právní vztahy a případné spory mezi smluvními stranami se řídí českým právem. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se v souladu s čl. 6 této smlouvy neuplatní.

12.6. Veškeré právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právem. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 31.8.2023