Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

H2 WORLD HEALTH & BEAUTY COMPANY s.r.o.

Siedziba: Muglinovská 154/73, Muglinov, 712 00 Ostrava Numer identyfikacyjny 019 07 565 Zarejestrowany w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Ostrawie, sekcja C, wkładka 71464 Adres e-mail: info@h2world.world, skrzynka danych: 7rsntfc www.h2world.world, Tel: 777 724 731 zwany dalej również "Administratorem".

Osoba kontaktowa we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: Ing. Gabriela Maršálková, tel. 777 724 726, e-mail: gabriela.marsalkova@h2world.world

Administrator niniejszym informuje wszystkie osoby, których dane osobowe przetwarza, że jako administrator danych osobowych przekazanych mu lub uzyskanych w związku z jego działalnością, przetwarza dane osobowe zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO, zwane dalej RODO) oraz ustawą nr. 111/2019 Coll., wszystkie z późniejszymi zmianami.

PODSTAWOWE POJĘCIA:
"dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator sieciowy lub jeden bądź kilka szczególnych elementów fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości osoby fizycznej;
"szczególna kategoria danych osobowych" oznacza dane osobowe ujawniające pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne, przekonania filozoficzne lub przynależność do związków zawodowych, a także dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia lub życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej;
"podmiot danych" oznacza osobę fizyczną, której dotyczą dane osobowe (pracownika, klienta, członka organu administratora, przedstawiciela dostawcy, klienta itp;)
"przetwarzanie" oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany; obejmuje na przykład zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju ujawnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,

Administrator informuje, że przy przetwarzaniu danych osobowych kieruje się GŁÓWNYMI ZASADAMI, tj. zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, zasadą ograniczenia celu, zasadą minimalizacji danych, zasadą prawidłowości, ograniczenia i formy przechowywania oraz zasadą integralności i poufności.

PRAWA PODMIOTU DANYCH
Podmiot danych niniejszym informuje, że podmiot danych (tj. osoba, której dane są przetwarzane) ma prawo uzyskać od administratora potwierdzenie, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, ma prawo uzyskać dostęp do tych danych osobowych, tj. ma prawo uzyskać
od administratora informację, czy przetwarzane są jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jakie są to dane i w jaki sposób są przetwarzane.

Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do komunikacji:

  • cel przetwarzania,
  • kategoria danych osobowych, których to dotyczy,
  • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione,
  • planowany okres przechowywania danych osobowych,
  • wszystkie dostępne informacje o źródle danych osobowych,
  • jeżeli nie zostały uzyskane od osoby, której dane dotyczą, czy ma miejsce zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

W szczególności osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia lub sprostowania
niekompletnych lub nieprawidłowych danych osobowych w dowolnym momencie. Kolejnym prawem jest prawo do usunięcia danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać od administratora ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych w określonych przypadkach. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub które opiera się na uzasadnionych interesach administratora, strony trzeciej. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego dane osobowe nie mogą być już przetwarzane do tych celów. Prawo do przenoszenia danych daje osobie, której dane dotyczą, możliwość uzyskania danych osobowych, które dostarczyła administratorowi, w standardowym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może on następnie przekazać te dane innemu administratorowi lub, jeśli jest to technicznie wykonalne, zażądać, aby administratorzy przekazali je między sobą (z wyjątkiem wyjątków określonych w rozporządzeniu RODO). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią wpływa (z wyjątkiem wyjątków określonych w rozporządzeniu RODO). W przypadku przetwarzania na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli chcesz uzyskać jakiekolwiek informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych lub skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw, skontaktuj się z: e-mail: gabriela.marsalkova@h2world.world lub pisemnie na adres Muglinovská 154/73, 712 00 Ostrava - Muglinov Wniosek zostanie rozpatrzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku. Można również złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ŹRÓDŁA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator uzyskuje dane osobowe:
- bezpośrednio od Ciebie, osoby, której dane dotyczą
(
dane uzyskane podczas negocjacji
umowy
, osobiście, pocztą elektroniczną, telefonicznie, za pośrednictwem czatu, stron internetowych, wizytówek itp
.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA:
Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie następujących tytułów prawnych:
1) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub której osoba, której dane dotyczą, jest przedstawicielem, lub do wykonania środków przedumownych podejmowanych na żądanie osoby, której dane dotyczą;
2) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
3) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych;
5) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
6) osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów

Administrator zawsze przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego tytułu prawnego, w szczególności na podstawie zawarcia umowy, wykonania obowiązku prawnego lub prawnie uzasadnionego interesu. Jeżeli jesteś klientem sklepu internetowego, przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie niezbędności do wykonania umowy dostawy towaru - pkt 1) W przypadku pracownika, przetwarzamy dane osobowe zgodnie z pkt 1), 2)

CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA
Celem przetwarzania jest w szczególności realizacja zobowiązań umownych wynikających z zawartej umowy oraz realizacja obowiązków prawnych pracowników.

Celem przetwarzania może być również: - cele zawarte w zgodzie osoby, której dane dotyczą -
negocjowanie stosunku umownego
- wykonanie umowy (klient zawiera umowę kupna za pośrednictwem sklepu internetowego) 2
- ochrona praw administratora, odbiorcy lub innych osób, których dane dotyczą (np. dochodzenie roszczeń administratora)
- archiwizacja prowadzona na podstawie przepisów prawa
- procedury naboru na wolne stanowiska pracy
- wypełnienie obowiązków prawnych przez administratora
- ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą.

Dane osobowe są przetwarzane przez administratora w zakresie, w jakim dana osoba, której dane dotyczą, dostarczyła je administratorowi w związku z zawarciem umowy lub innym stosunkiem prawnym z administratorem lub które administrator w inny sposób zebrał i przetwarza zgodnie z obowiązującym prawem lub w celu wypełnienia zobowiązań prawnych administratora lub w jego uzasadnionym interesie.

W przypadku zawarcia umowy (nawet w formie e-sklepu) podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym, gdyż bez ich podania zawarcie umowy nie byłoby możliwe. Podmiot jest zatem zobowiązany do podania danych, bez których nie można zawrzeć umowy o świadczenie usług lub dostawę towarów.

ODBIORCAMI danych osobowych mogą być również nasi podwykonawcy usług - usługi pocztowe i transportowe, organy publiczne (np. sądy, organy administracyjne, Policja Republiki Czeskiej itp. organy), podmioty przetwarzające dane osobowe, firmy ubezpieczeniowe

METODY PRZETWARZANIA I OCHRONA Przetwarzanie danych osobowych odbywa się przez administratora
lub jego podmiot przetwarzający na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych.
 Przetwarzanie odbywa się w siedzibie administratora przez poszczególnych upoważnionych pracowników administratora lub przez podmiot przetwarzający. W przypadku, gdy dane osobowe są przekazywane innym osobom - podmiotom przetwarzającym - na podstawie ważnego tytułu, administrator zawarł z tymi osobami pisemne umowy powierzenia przetwarzania danych zgodnie z RODO.

Przetwarzanie u administratora odbywa się głównie za pomocą technologii komputerowej lub, w przypadku danych osobowych w formie papierowej, ręcznie, zgodnie ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi zarządzania i przetwarzania danych osobowych.

Administrator podjął środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, w szczególności środki mające na celu zapobieżenie nieuprawnionemu lub przypadkowemu dostępowi do danych osobowych, ich zmianie, zniszczeniu lub utracie, nieuprawnionemu przekazaniu, nieuprawnionemu przetwarzaniu lub innemu niewłaściwemu wykorzystaniu danych osobowych.

Wszystkie podmioty, którym mogą zostać ujawnione dane osobowe, przestrzegają prawa osób, których dane dotyczą, do prywatności i stosują się do obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Administrator informuje osoby, których dane dotyczą, że przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu. Administrator nie przekazuje również danych osobowych do państw trzecich.

OKRES PRZETWARZANIA
Dane osobowe są przetwarzane przez administratora w najwęższym możliwym zakresie, przez czas niezbędny do zapewnienia praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego, a także z odpowiednich przepisów prawa i ustawowych okresów archiwizacji. Ze względu na uzasadniony interes administrator przechowuje dane co najmniej przez okres dochodzenia praw przed sądem. Administrator zapewnia aktualizację danych i w związku z tym zwraca się do osób, których dane dotyczą, o zgłaszanie wszelkich zmian. Niszczenie i usuwanie danych podlega obowiązującym przepisom prawa.

Więcej informacji na temat innych praw przysługujących osobie, której dane dotyczą, można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub skontaktować się z administratorem w przypadku pytań.

Oświadczenie to jest publicznie dostępne na stronie internetowej administratora www.h2world.world.