Regulamin dla konsumentów

Regulamin h2world.store dla konsumentów

spółka H2 WORLD HEALTH & BEAUTY COMPANY s.r.o., ID: 01907565 VAT: CZ 01907565, z siedzibą w Republice Czeskiej, Muglinovská 154/73, Muglinov, 712 00 Ostrava, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Ostrawie, sekcja C, wkładka 71464 w celu sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym h2world.store.

 1. Postanowienia wstępne

1.1 Niniejszy Regulamin (zwany dalej "Regulaminem" lub "OWH") H2 WORLD HEALTH & BEAUTY COMPANY s.r.o., ID: 01907565 TAX ID: CZ 01907565, z siedzibą w Republice Czeskiej, Muglinovská 154/73, Muglinov, 712 00 Ostrava, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Ostrawie, sekcja C, 71464 (zwana dalej "Sprzedającym") reguluje wzajemne prawa i obowiązki stron powstałe w związku lub na podstawie umowy kupna (zwanej dalej "Umową kupna") zawartej między Sprzedającym a inną osobą fizyczną lub prawną (zwaną dalej "Kupującym") za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedającego. Sklep internetowy jest prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.h2world.store/ (zwanym dalej "Stroną internetową"), za pośrednictwem interfejsu internetowego (zwanego dalej "interfejsem internetowym sklepu").

1.2 Regulamin nie ma zastosowania w przypadku, gdy osoba zamierzająca nabyć towary od Sprzedającego jest osobą prawną lub osobą działającą w trakcie zamawiania towarów w ramach swojej działalności gospodarczej lub w trakcie niezależnego wykonywania swojego zawodu. Sprzedawcy ci podlegają Warunkom Handlowym h2world.store.

1.3 Postanowienia odbiegające od niniejszych warunków mogą zostać uzgodnione w umowie zakupu. Odmienne postanowienia umowy zakupu mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków handlowych.

1.4 Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część Umowy kupna-sprzedaży. Umowa kupna oraz Regulamin zostały sporządzone w języku czeskim. Umowa sprzedaży może zostać zawarta w języku innym niż czeski.

1.5 Sprzedający może zmienić lub uzupełnić treść Regulaminu. Postanowienie to nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. W dniu opublikowania nowych OWH ważność poprzednich OWH zostaje anulowana, ale nie ma to wpływu na umowy kupna zawarte na podstawie poprzedniej wersji OWH.

 

 1. konto użytkownika

2.1 Na podstawie rejestracji Kupującego w Witrynie, Kupujący może uzyskać dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Z poziomu interfejsu użytkownika Kupujący może zamawiać towary (zwane dalej "kontem użytkownika"). Jeśli interfejs internetowy Sklepu na to pozwala, Kupujący może również zamawiać towary bez rejestracji bezpośrednio z poziomu interfejsu internetowego Sklepu.

2.2 Rejestrując się na stronie internetowej i zamawiając towary, Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych i zgodnych z prawdą informacji. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji informacji podanych na koncie użytkownika w przypadku jakiejkolwiek zmiany. Informacje podane przez Kupującego na koncie użytkownika i przy zamawianiu towarów będą uznawane przez Sprzedającego za prawidłowe.

2.3 Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika.

2.4.Sprzedawca może usunąć konto użytkownika, w szczególności w przypadku, gdy Kupujący nie korzysta ze swojego konta użytkownika przez okres dłuższy niż 4 lata lub w przypadku, gdy Kupujący narusza swoje zobowiązania wynikające z Umowy zakupu (w tym Regulaminu).

2.5 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w odniesieniu do niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania Sprzedającego lub niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

 

 1. Zawarcie umowy zakupu

3.1 Wszystkie prezentacje towarów umieszczone w interfejsie internetowym sklepu mają charakter informacyjny, a sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna dotyczącej tych towarów. W związku z tym nie mają zastosowania przepisy § 1732 ust. 2 kodeksu cywilnego regulujące wzruszalne domniemanie, że propozycja zawarcia umowy przez sprzedającego jest propozycją z zastrzeżeniem wyczerpania zapasów lub utraty zdolności handlowej.

3.2 Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, charakterystykę towarów w zakresie odpowiednim do wykorzystywanych środków porozumiewania się na odległość oraz charakter towarów, w tym ceny poszczególnych towarów. Ceny towarów zawierają podatek od towarów i usług oraz wszelkie związane z tym opłaty. Ceny towarów pozostają ważne tak długo, jak długo są wyświetlane na interfejsie internetowym sklepu. Niniejsze postanowienie nie ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedawcę umowy kupna na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

3.3 Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów, w tym o czasie dostawy. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów, w tym o czasie dostawy, podane w interfejsie internetowym sklepu są ważne tylko w przypadkach, gdy towary są dostarczane na terytorium Republiki Czeskiej.

3.4 Aby zamówić towary, kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o:

 • 3.4.1. zamówione towary (zamówione towary są "umieszczane" przez kupującego w elektronicznym koszyku interfejsu internetowego sklepu),
 • 3.4.2. sposób zapłaty ceny zakupu towarów, szczegóły dotyczące wymaganego sposobu dostawy zamówionych towarów oraz
 • 3.4.3. informacje o kosztach związanych z dostawą towarów (zwane dalej łącznie "Zamówieniem").

3.5 Przed wysłaniem zamówienia do Sprzedającego, Kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych wprowadzonych przez Kupującego do zamówienia, w tym w zakresie możliwości wykrycia i poprawienia przez Kupującego błędów popełnionych przy wprowadzaniu danych do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do Sprzedającego poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij zamówienie wiążące płatność". Informacje podane w zamówieniu są uznawane przez Sprzedawcę za prawidłowe. Sprzedawca potwierdzi Kupującemu otrzymanie zamówienia niezwłocznie po jego otrzymaniu pocztą elektroniczną na adres e-mail Kupującego podany w interfejsie użytkownika lub w zamówieniu (zwany dalej "adresem e-mail Kupującego").

3.6 Wysłanie zamówienia jest uważane za taki akt kupującego, który identyfikuje zamówione towary, cenę zakupu, osobę kupującego, sposób zapłaty ceny zakupu w sposób niekwestionowany i jest wiążącą propozycją umowy kupna dla umawiających się stron. Ważność zamówienia jest uzależniona od wypełnienia wszystkich obowiązkowych danych w formularzu zamówienia, zapoznania się z niniejszymi warunkami na stronie internetowej oraz potwierdzenia przez kupującego, że zapoznał się z niniejszymi warunkami.

3.7 W zależności od charakteru zamówienia (ilość towarów, kwota ceny zakupu, szacunkowe koszty wysyłki, czas dostawy), Sprzedający może poprosić Kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie).

3.8 Stosunek umowny pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostaje nawiązany poprzez doręczenie Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia (akceptacji), które Sprzedający przesyła Kupującemu pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Kupującego, który został podany w zamówieniu.

3.9 W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań określonych w zamówieniu nie może zostać spełnione, Sprzedający prześle Kupującemu zmienioną ofertę na adres e-mail Kupującego, wskazując możliwe warianty zamówienia i prosząc Kupującego o opinię.

3.10 Zmienioną ofertę uznaje się za nową propozycję umowy kupna-sprzedaży, a umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta w takim przypadku wyłącznie po jej zaakceptowaniu przez kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.11 Kupujący wyraża zgodę na korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu Umowy Sprzedaży. Koszty poniesione przez Kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem Umowy kupna-sprzedaży (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych itp.) ponosi sam Kupujący, Sprzedający nie pobiera żadnych dodatkowych opłat, nie dotyczy to transportu umownego.

3.12 Strony uznają, że Kupujący nabywa Towary od Sprzedającego do własnego użytku i konsumpcji, a nie w celu odsprzedaży. W przypadku, gdy Kupujący zamierza oferować, sprzedawać lub w inny sposób dystrybuować Towary innym podmiotom, Kupujący zawrze ze Sprzedającym odrębną umowę dystrybucyjną, która określi warunki dystrybucji. W tym celu Kupujący może skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@H2world.world, wskazując w temacie wiadomości współpracę dystrybucyjną.

 

 1. Warunki płatności za towary, rabat od ceny zakupu

4.1 Ceną za usługi i produkty jest cena podana na stronie internetowej, chyba że strony uzgodnią inaczej.

4.2 Cena towarów i wszelkie koszty związane z dostawą towarów na podstawie Umowy kupna mogą zostać zapłacone Sprzedającemu przez Kupującego w następujący sposób:

 • za pobraniem w miejscu wskazanym przez kupującego w zamówieniu;
 • przelewem bankowym na konto Sprzedającego 2001660042/2010, prowadzone w Fio banka a.s. (zwane dalej "kontem Sprzedającego");
 • za pomocą pożyczki od ESSOX s.r.o., ID: 26764652 (patrz Artykuł 4.11. Regulaminu)

4.3 Wraz z ceną zakupu kupujący jest również zobowiązany do zapłaty sprzedającemu kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towarów w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towarów.

4.4 W przypadku, gdy towary są objęte rabatem, Sprzedający poinformuje Kupującego o najniższej cenie produktu, po której Sprzedający oferował i sprzedawał go w ciągu trzydziestu (30) dni przed udzieleniem rabatu na samą cenę zakupu. W przypadku, gdy produkt był oferowany i sprzedawany przez okres krótszy niż 30 dni, Sprzedający poinformuje Kupującego o najniższej cenie produktu do momentu przyznania rabatu. Jeśli sprzedający stopniowo podnosi cenę zakupu, sprzedający poinformuje kupującego o kwocie najniższej ceny zakupu w ciągu 30 dni przed przyznaniem pierwszego rabatu na cenę zakupu. Taka najniższa cena zgodnie z niniejszą klauzulą oznacza cenę pierwotną (zazwyczaj przedstawioną jako przekreślona na stronie internetowej jako część informacji o rabacie). Obliczenie ceny pierwotnej nie uwzględnia indywidualnych korzyści cenowych i korzyści cenowych, które nie są bezpośrednio uwzględnione w rzeczywistej cenie sprzedaży danych towarów (tj. nie są dostarczane automatycznie i powszechnie, takie jak kody rabatowe).

4.5 Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę zaliczkową, która zostanie wysłana na adres e-mail Kupującego po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Po uiszczeniu ceny zakupu Sprzedający prześle Kupującemu fakturę końcową za zamówiony towar wraz z towarem.

4.6 W przypadku płatności gotówką lub za pobraniem, cena zakupu jest płatna przy odbiorze towarów. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu 14 dni (czternastu dni) od zawarcia umowy zakupu.

4.7 W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący powinien zapłacić cenę zakupu towarów wraz ze zmiennym symbolem płatności. W przeciwnym razie sprzedający będzie miał trudności z dopasowaniem płatności do zamówienia, co może wpłynąć na czas dostawy. W przypadku płatności bezgotówkowej zobowiązanie Kupującego do zapłaty ceny zakupu jest spełnione, gdy odpowiednia kwota zostanie zaksięgowana na koncie Sprzedającego.

4.8 Sprzedający jest uprawniony, w szczególności w przypadku, gdy Kupujący nie potwierdzi zamówienia (art. 3.7), do żądania zapłaty pełnej ceny zakupu przed wysłaniem towarów do Kupującego. W takim przypadku przepisy § 2119 (1) Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.

4.9 Wszelkie rabaty od ceny towarów udzielone Kupującemu przez Sprzedającego nie mogą być łączone.

4.10. Jeżeli jest to zwyczajowo przyjęte w stosunkach handlowych lub wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedający wystawi Kupującemu dokument podatkowy - fakturę dotyczącą płatności dokonanych na podstawie Umowy Sprzedaży. Sprzedający jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Dokument podatkowy - fakturę Sprzedający wystawia Kupującemu po zapłacie ceny towaru i przesyła w formie elektronicznej na adres elektroniczny Kupującego, a w przypadku zapłaty ceny zakupu dopiero przy odbiorze towaru, faktura jest dołączana do zapakowanego towaru lub przesyłana na adres elektroniczny Kupującego, z którego Kupujący złożył zamówienie.

4.11. zapłata ceny zakupu za pośrednictwem kredytu konsumenckiego ESSOX s.r.o.

Płatność kredytem od ESSOX s.r.o. Aby uzyskać więcej informacji na temat płatności ratalnych, kliknij tutaj.

Procedura zakupu na raty

 • Umieść wybrane towary w koszyku. Możesz także kupić więcej produktów w tym samym czasie - nie zapomnij o niezbędnych akcesoriach do zakupionych towarów itp.

 

 • Sprawdź swoje zamówienie w koszyku, przejdź do metody płatności i wybierz opcję sprzedaży ratalnej ESSOX. Wybierz formę transportu zgodnie z oferowanymi opcjami i sfinalizuj zamówienie.

4.11.3. W następnym kroku zostaniesz przekierowany do aplikacji internetowej ESSOX s.r.o. (zwykle klikając link lub logo ESSOX).

4.11.4. Wypełnisz wniosek kredytowy online. Podczas wypełniania formularza wybierzesz sposób podpisania umowy (SMS online lub odręczny podpis umowy papierowej - "podpis kurierem").

 1. Aby prawidłowo podpisać umowę za pomocą kodów SMS, musisz być właścicielem konta podanego we wniosku o pożyczkę. Podczas wypełniania formularza zostaniesz poproszony o przedstawienie dowodu własności wymienionego rachunku bankowego.
 2. Jeśli wybierzesz podpis SMS, musisz mieć jeden z tych innych dokumentów osobistych (prawo jazdy, paszport lub pozwolenie na broń palną).
 3. Jeśli nie posiadasz żadnego z tych dokumentów osobistych lub nie jesteś właścicielem konta bankowego na swoje nazwisko, wybierz podpisanie umowy w formie papierowej - "podpis kurierem".
 4. Następnie należy wysłać wniosek do rozpatrzenia.
  • Po przesłaniu wniosku zobaczysz jego wynik. Te same informacje otrzymasz również pocztą elektroniczną.
  • Jeśli Twoja aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, dokończysz proces zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie lub w wiadomości e-mail.

 

 1. W przypadku podpisu SMS wyślemy Ci 2 kody SMS. Pierwszy z nich potwierdzi podpisanie umowy przy użyciu kodu SMS. Następnie wyświetlisz i potwierdzisz wszystkie dokumenty oznaczone jako "Wyświetl i potwierdź". Umowę pożyczki podpiszesz po potwierdzeniu, że informacje w umowie są poprawne, używając wysłanego kodu SMS. Aby pomyślnie podpisać umowę, należy wprowadzić łącznie dwa kody SMS.
 2. W przypadku wyboru umowy papierowej z podpisem kuriera należy pobrać dokumentację umowy i zapoznać się z nią. Firma kurierska skontaktuje się z Tobą i ustali termin przyjazdu z dokumentacją umowy. Dokona identyfikacji, a Ty podpiszesz umowę. Firma kurierska zachowa jedną kopię umowy dla Ciebie i przekaże jedną kopię wraz z formularzem identyfikacyjnym do ESSOX.

 

 • Po podpisaniu umowy i dostarczeniu jej do pożyczkodawcy ESSOX s.r.o., jest ona sprawdzana. ESSOX natychmiast informuje sprzedawcę, aby wysłał towar do Ciebie.
 • Sprzedawca wysyła towar i pobiera od klienta ewentualną płatność bezpośrednią (jeśli została wybrana), najczęściej za pobraniem.

Korzyści z podpisu SMS

 • Wszystko można załatwić w zaciszu własnego domu (nie trzeba czekać na kuriera z umową)
 • Podpisanie umowy przez SMS jest całkowicie BEZPŁATNE
 • Oszczędność czasu, szybkość realizacji zamówienia i spłaty w ciągu kilku godzin
 • Nie musisz niczego drukować
 • Łatwa obsługa
 • Bardziej przyjazne dla środowiska (koniec z niepotrzebną papierkową robotą)

 

 1. Wypłata i wymiana

5.1 Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli Sprzedający dopuści się zwłoki w świadczeniu usług lub dostawie towarów na warunkach określonych w punkcie 6.5 OWH.

5.2 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu cywilnego odstąpienie od umowy nie jest możliwe

 1. (a) o świadczenie usług, jeżeli zostały spełnione w całości; w przypadku świadczeń odpłatnych - tylko jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i przedsiębiorca poinformował konsumenta przed zawarciem umowy, że spełnienie świadczenia wyłącza prawo odstąpienia od umowy,
 2. (b) dostawa towarów lub usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnie od woli przedsiębiorcy i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia,
 3. (c) na dostawę napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona w momencie zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że dostawa może nastąpić dopiero po upływie trzydziestu dni, a rzeczywista wartość zależy od wahań rynkowych niezależnych od woli przedsiębiorcy,
 4. (d) dostawa towarów wykonanych zgodnie z wymaganiami konsumenta lub dostosowanych do jego osobistych potrzeb,
 5. (e) dostawy towarów łatwo psujących się lub o krótkim terminie przydatności do spożycia lub towarów, które ze względu na swój charakter zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami po dostawie,
 6. (f) w przypadku pilnych napraw lub konserwacji, które mają być przeprowadzone w miejscu wskazanym przez konsumenta na jego wyraźne żądanie; nie ma to jednak zastosowania do przeprowadzania napraw innych niż żądane lub dostarczania towarów innych niż części zamienne niezbędne do przeprowadzenia napraw lub konserwacji,
 7. (g) dostarczanie towarów w zapieczętowanym opakowaniu, które ze względów zdrowotnych lub higienicznych nie nadaje się do zwrotu po naruszeniu przez konsumenta,
 8. (h) za zakwaterowanie, przewóz towarów, wynajem środków transportu, posiłki lub wypoczynek, jeżeli umowa ma być wykonana w określonym dniu lub w określonym terminie,

5.3 O ile nie jest to przypadek, o którym mowa w art. 5.2 lub inny przypadek przewidziany w art. 1837 Kodeksu cywilnego, w którym nie można odstąpić od Umowy kupna, Nabywca ma prawo odstąpić od Umowy kupna bez podania przyczyn w ciągu czternastu (14) dni zgodnie z art. 1829 (1) i (2) Kodeksu cywilnego.

5.4 Jeżeli przedmiotem zobowiązania jest zakup towarów, 14-dniowy termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument lub osoba trzecia wyznaczona przez konsumenta

 1. od przewoźnika, odbierzemy towar,
 2. lub przyjmuje dostawę ostatniego towaru, jeżeli konsument zamawia kilka towarów w jednym zamówieniu, które są dostarczane osobno,
 3. nie przyjmuje ostatniej pozycji lub części dostawy towarów składającej się z kilku pozycji lub części,
 4. lub przyjmuje pierwszą dostawę towarów, jeżeli umowa przewiduje regularne dostawy towarów przez uzgodniony okres czasu.

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zakupu musi zostać przesłane Sprzedającemu w terminie określonym w punkcie 5.4.

5.5 Kupujący może odstąpić od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego Sprzedającemu. W celu szybszego rozpatrzenia sprawy zaleca się przesłanie oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej na adres siedziby lub miejsca prowadzenia działalności lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@H2world.world.  Odstąpienie od umowy jest skuteczne z dniem doręczenia oświadczenia o odstąpieniu drugiej stronie.

5.6 W przypadku odstąpienia od Umowy kupna zgodnie z art. 5.3 Warunków, Umowa kupna ulega rozwiązaniu od samego początku. W takim przypadku Kupujący powinien wysłać lub przekazać Sprzedającemu towary otrzymane od Sprzedającego, bez zbędnych dowodów, nie później niż czternaście (14) dni po odstąpieniu. Termin zostaje zachowany, jeżeli Kupujący odeśle towary Sprzedającemu przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim.

5.7 W przypadku odstąpienia przez kupującego od umowy kupna, kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towarów do sprzedającego, nawet jeśli towary nie mogą zostać zwrócone ze względu na ich charakter zwykłą drogą pocztową.

5.8.W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z art. 5.3 Warunków Sprzedający zwróci Kupującemu wszystkie środki pieniężne, w tym koszty dostawy otrzymane od Kupującego bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od odstąpienia od Umowy Kupna, w taki sam sposób, w jaki Sprzedający otrzymał je od Kupującego.Sprzedający zwróci Kupującemu koszty dostawy w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostawy. Sprzedający jest również uprawniony do zwrotu świadczenia spełnionego przez Kupującego w przypadku zwrotu towaru przez Kupującego lub w inny sposób, o ile Kupujący wyrazi na to zgodę i nie poniesie z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy sprzedaży, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu otrzymanych środków do czasu otrzymania towaru od Kupującego lub udowodnienia przez Kupującego, że odesłał towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

5.9 W przypadku odstąpienia od Umowy przez Kupującego, zobowiązania wynikające ze wszystkich umów dodatkowych wygasają automatycznie w tym samym czasie, co zobowiązanie wynikające z umowy głównej, bez ponoszenia przez Kupującego żadnych kosztów, z wyjątkiem kosztów przewidzianych prawem zgodnie z art. 1836a Kodeksu cywilnego. Umowa dodatkowa oznacza umowę, której przedmiotem jest świadczenie związane ze świadczeniem spełnianym na podstawie umowy głównej, a świadczenie to jest spełniane przez sprzedającego lub osobę trzecią na podstawie umowy między tą osobą a sprzedającym.

5.10. W przypadku przekazania Kupującemu prezentu wraz z towarem, umowa prezentu pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostaje zawarta z zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy kupna, umowa prezentu w odniesieniu do takiego prezentu przestaje obowiązywać, a Kupujący jest zobowiązany do zwrotu Sprzedającemu prezentu wraz z towarem.

5.11 Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy kupna w każdym czasie do momentu przyjęcia towarów przez Kupującego. W takim przypadku Sprzedający zwróci Kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki, w gotówce na konto wskazane przez Kupującego lub w inny uzgodniony sposób.

5.12. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący powinien zwrócić towar kompletny, tj. zawierający wszystkie dostarczone akcesoria, z pełną dokumentacją, nieuszkodzony, czysty, w tym w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, w stanie i o wartości, w jakiej towar otrzymał. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z obchodzenia się z towarem w sposób inny niż konieczny do zapoznania się z charakterem, właściwościami i funkcjonalnością towaru.

5.13.W celu odstąpienia od umowy Kupujący może skorzystać z poniższego formularza odstąpienia od umowy, który stanowi jednocześnie załącznik do niniejszego Regulaminu:

 

- Adresat spółka H2 WORLD HEALTH & BEAUTY COMPANY s.r.o., ID: 01907565, z siedzibą w Republice Czeskiej, Muglinovská 154/73, Muglinov, 712 00 Ostrava.

-Niniejszym odstępuję/odstępujemy od umowy zakupu tych towarów_______________________

- Data zamówienia ___________/data otrzymania___________ towary

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ____________________, który(-rzy) odstąpił(-li) od umowy kupna-sprzedaży

- Adres konsumenta(-ów)______________________

- Podpis konsumenta(-ów)____________________ (tylko jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej)

- powód odstąpienia od umowy (nie trzeba wypełniać) ___________________________

- Data ___________________

5.14 W przypadku skorzystania przez Kupującego z formularza odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Sprzedający potwierdzi Kupującemu otrzymanie takiego formularza w formie tekstowej bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu (7) dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5.15. Kupujący, którego prawo zostało naruszone przez nieuczciwą praktykę handlową, może odstąpić od Umowy kupna w ciągu 90 dni od daty zawarcia Umowy kupna lub może żądać odpowiedniego obniżenia ceny w zakresie odpowiednim do charakteru i wagi nieuczciwej praktyki handlowej. Kwestia nieuczciwych praktyk handlowych jest następnie regulowana przez ustawę o ochronie konsumentów.

5.16 Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy zawartej z Kupującym w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia Kupującego, jeżeli: i) towary nie są już produkowane, ii) towary nie są już dostarczane, iii) cena dostawcy towarów lub cena producenta towarów uległa znacznej zmianie, lub iv) towary są wyświetlane na stronie internetowej Sprzedającego po oczywiście błędnej cenie (tj. po cenie wyraźnie różniącej się od zwykłej ceny dla tego typu / rodzaju towarów). Jeśli kupujący zapłacił już część lub całość ceny zakupu, kwota ta zostanie zwrócona. Za oczywisty błąd w cenie towarów uważa się na przykład błędne wydrukowanie pierwszych trzech cyfr zamiast czterech; cenę niższą o jedną cyfrę (np. "opuszczenie" jednej cyfry podczas podawania ceny); oczywiście niską cenę towarów (np. cenę niższą o 50% od zwykłej ceny za ten typ i rodzaj towarów, bez wskazania, że towary są w sprzedaży lub z inną zniżką); oraz inne oczywiste błędy pisarskie, oczywiste błędy w opisie towarów, zdjęciu itp.

5.17 Zawsze staramy się jak najlepiej opisać lub sfotografować wszystkie produkty, które oferujemy jako sprzedawca. Zdajemy sobie sprawę, że mimo to może się zdarzyć, że zamówiony produkt nie spełni Twoich oczekiwań. Dlatego oferujemy łatwą i szybką wymianę na inny towar w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. W przypadku wymiany towaru obowiązują podobne zasady, jak w przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży. W celu szybkiej wymiany towaru zalecamy kontakt mailowy info@H2world.world lub telefoniczny.

 

 1. Transport i dostawa towarów

6.1 Jeżeli Sprzedający jest zobowiązany na mocy Umowy kupna do dostarczenia towarów do miejsca określonego przez Kupującego w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do odbioru towarów w momencie dostawy.

6.2.W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego konieczne jest dostarczenie towaru wielokrotnie lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z powtórnym dostarczeniem towaru lub kosztów związanych z innym sposobem dostarczenia towaru.

6.3 Po otrzymaniu towarów od przewoźnika, kupującemu zaleca się sprawdzenie integralności opakowania towarów, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, niezwłoczne powiadomienie przewoźnika. W przypadku stwierdzenia, że opakowanie zostało naruszone, Kupującemu zaleca się nieprzyjęcie przesyłki od przewoźnika. Jeśli po otrzymaniu przesyłki klient odkryje uszkodzenia lub inne nieprawidłowości, powinien niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą, aby sprawa mogła zostać szybko rozwiązana.

6.4 Zamówione towary zostaną dostarczone Kupującemu zgodnie ze stanem magazynowym Sprzedającego w terminie określonym dla konkretnych oferowanych towarów. W przypadku, gdy czas wysyłki lub dostawy nie jest określony dla oferowanych towarów, Sprzedający dostarczy towary Kupującemu najpóźniej w ciągu trzydziestu (30) dni. Jeżeli Sprzedający opóźnia się z dostawą towarów, Kupujący może odstąpić od Umowy kupna, jeżeli Sprzedający nie wykona swojego zobowiązania nawet w dodatkowym rozsądnym terminie wyznaczonym przez Kupującego. Kupujący może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu wyłącznie w przypadku, gdy sprzedający odmówił wykonania zobowiązania lub gdy wykonanie zobowiązania w określonym terminie jest konieczne w świetle okoliczności w chwili zawarcia umowy lub gdy kupujący poinformował sprzedającego przed zawarciem umowy, że dostawa w określonym terminie jest konieczna. Sprzedający zwróci Kupującemu bez zbędnej zwłoki po odstąpieniu od Umowy wszystkie środki pieniężne zapłacone przez Kupującego na podstawie Umowy.

6.5 W przypadku, gdy Sprzedający ma wysłać Towary do Kupującego, Towary zostaną przekazane Kupującemu w momencie przekazania ich przez przewoźnika Kupującemu lub osobie wyznaczonej przez Kupującego. Jeżeli przewoźnik został wyznaczony przez Kupującego bez uprzedniego złożenia oferty przez Sprzedającego, Towary zostaną wydane Kupującemu w momencie, w którym Sprzedający przekaże je temu przewoźnikowi. Nie ma to wpływu na prawa Kupującego wobec przewoźnika.

6.6 Inne prawa i obowiązki stron w zakresie przewozu towarów mogą być regulowane przez specjalne warunki dostawy Sprzedającego, jeżeli zostały one wydane przez Sprzedającego.

 

 1. Odpowiedzialność za wady, roszczenia i gwarancja jakości

7.1 Prawa i obowiązki stron w odniesieniu do praw wynikających z wadliwego wykonania regulują obowiązujące przepisy powszechnie obowiązujące (w szczególności odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego).

7.2 Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Kupującego za to, że towary są wolne od wad w momencie ich odbioru. W szczególności Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Kupującego za to, że w chwili odbioru towaru przez Kupującego:

7.2.1. jest zgodny z uzgodnionym opisem, rodzajem i ilością, a także jakością, funkcjonalnością, kompatybilnością, interoperacyjnością i innymi uzgodnionymi cechami,       

7.2.2 jest odpowiedni do celu, dla którego Kupujący go wymaga i na który Sprzedający wyraził zgodę; oraz

7.2.3. jest dostarczany z uzgodnionymi akcesoriami i instrukcjami użytkowania, w tym instrukcjami montażu lub instalacji.

Sprzedający jest ponadto odpowiedzialny wobec Kupującego, że oprócz uzgodnionych cech

7.2.4. przedmiot jest odpowiedni do celu, do którego jest zwykle używany, w tym w odniesieniu do praw osób trzecich, przepisów prawa, norm technicznych lub kodeksów postępowania w branży, jeśli nie istnieją normy techniczne,

7.2.5. rzecz odpowiada pod względem ilości, jakości i innych cech, w tym trwałości, funkcjonalności, kompatybilności i bezpieczeństwa, zwykłym cechom rzeczy tego samego rodzaju, których kupujący może racjonalnie oczekiwać, biorąc również pod uwagę publiczne oświadczenia sprzedawcy lub innej osoby w tym samym łańcuchu umownym, w szczególności reklamę lub etykietowanie,

7.2.6. przedmiot jest dostarczany wraz z akcesoriami, w tym opakowaniem, instrukcją montażu i innymi instrukcjami użytkowania, których kupujący może racjonalnie oczekiwać; oraz

7.2.7. przedmiot odpowiada pod względem jakości lub wykonania próbce lub wzorcowi dostarczonemu Kupującemu przez Sprzedającego przed zawarciem umowy.

7.3 Sprzedający nie jest związany publicznym oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 7.2.5, jeżeli udowodni, że nie wiedział o nim lub że zostało ono zmienione w momencie zawarcia umowy w sposób co najmniej porównywalny do sposobu, w jaki zostało złożone, lub że nie mogło ono wpłynąć na decyzję o zakupie.

7.4 Postanowienia zawarte w punktach 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6 i 7.2.7 nie mają zastosowania, jeżeli Sprzedający wyraźnie powiadomił Kupującego przed zawarciem umowy, że właściwość przedmiotu różni się, a Kupujący wyraźnie zgodził się na to przy zawieraniu umowy.

7.5 Sprzedający ponosi również odpowiedzialność wobec Kupującego za wszelkie wady spowodowane niewłaściwym montażem lub instalacją, które zostały przeprowadzone przez Sprzedającego lub na jego odpowiedzialność zgodnie z umową. Dotyczy to również sytuacji, gdy montaż lub instalacja zostały przeprowadzone przez Kupującego, a wada wynika z braków w instrukcjach dostarczonych przez Sprzedającego.

7.6 Kupujący może złożyć reklamację z tytułu wady towaru w ciągu dwóch (2) lat od daty otrzymania towaru, z wyjątkiem zakupu towarów używanych, w przypadku których możliwe jest złożenie reklamacji z tytułu wady towaru w ciągu jednego (1) roku od daty otrzymania towaru. Kupujący nie ma żadnych praw z tytułu wadliwego wykonania w następujących przypadkach:

 1. a) wada towaru została spowodowana przez kupującego
 2. (b) w przypadku rzeczy używanej, wadę odpowiadającą zakresowi jej wcześniejszego używania
 3. c) towary zostały uszkodzone w wyniku zużycia spowodowanego ich normalnym użytkowaniem

7.7 Prawo do wadliwego wykonania rozpoczyna bieg z chwilą otrzymania towarów przez klienta, a okres ten jest dodatkowo przedłużany o okres, w którym kupujący nie może korzystać z towarów, w szczególności w przypadku, gdy towary są w trakcie reklamacji. (Innymi słowy, okres od momentu złożenia reklamacji do momentu powiadomienia o jej rozstrzygnięciu nie jest wliczany do całkowitego okresu ustawowej odpowiedzialności sprzedawcy za wady lub okresu gwarancji).

7.8 Jeśli wada ujawni się w ciągu jednego roku od odbioru, towary uznaje się za wadliwe w momencie odbioru, chyba że charakter towarów lub wady to wykluczają. Okres ten nie biegnie przez czas, w którym kupujący nie może korzystać z towarów, jeśli słusznie wskazał wadę.

7.9 Kupującemu nie przysługują żadne prawa z tytułu wadliwego wykonania umowy, jeżeli wada jest taka, o której powinien był wiedzieć przy zachowaniu zwykłej staranności w chwili zawarcia umowy (wada oczywista).

7.10 Jeżeli towary są wadliwe, kupujący może zażądać od sprzedającego usunięcia wady, albo

 1. dostawa nowych towarów bez wad lub
 2. naprawa towarów

7.11 Wybór sposobu usunięcia wady zgodnie z punktem 7.10 należy do kupującego, chyba że wybrany przez niego sposób usunięcia wady jest niemożliwy lub nadmiernie kosztowny w porównaniu z drugim. To, czy usunięcie wady jest niemożliwe lub nadmiernie kosztowne, ocenia się w szczególności w odniesieniu do znaczenia wady, wartości, jaką przedmiot miałby bez wady, oraz tego, czy wada może zostać usunięta drugą metodą bez znaczących trudności dla kupującego.

7.12 Sprzedający może odmówić usunięcia wady towaru, jeżeli usunięcie wady jest niemożliwe lub nadmiernie kosztowne, w szczególności biorąc pod uwagę znaczenie wady i wartość, jaką przedmiot miałby bez wady.

7.13 Jeżeli towary są wadliwe, kupujący może również zażądać odpowiedniego rabatu od ceny zakupu lub odstąpić od umowy zakupu, jeżeli

 1. sprzedawca odmówił usunięcia wady lub nie usunął jej zgodnie z umową zawartą w poprzednim punkcie 7.10.,7.11.,7.12,
 2. wada objawia się wielokrotnie,
 3. wada stanowi istotne naruszenie umowy (istotne naruszenie umowy to naruszenie zobowiązania, o którym strona naruszająca wiedziała lub powinna była wiedzieć w momencie zawierania umowy, że druga strona nie zawarłaby umowy, gdyby przewidziała naruszenie), lub
 4. z oświadczenia sprzedawcy lub z okoliczności wynika, że wada nie zostanie usunięta w rozsądnym terminie lub bez znaczących niedogodności dla kupującego.

7.14 Rozsądny rabat zgodnie z punktem 7.13 ustala się jako różnicę między wartością przedmiotu bez wady a wartością wadliwego przedmiotu otrzymanego przez kupującego.

7.15. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7.16.Jeśli kupujący odstąpi od umowy, sprzedający zwróci kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu przedmiotu lub po udowodnieniu przez kupującego, że wysłał przedmiot.

7.17 Kupujący może dochodzić swoich praw z tytułu wadliwego świadczenia (reklamacja towaru) w drodze dowolnego, jednoznacznego oświadczenia skierowanego do Sprzedawcy, w szczególności na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: info@H2world.world, listownie na adres siedziby Sprzedawcy lub na adres jednego z zakładów Sprzedawcy lub osobiście pod adresem siedziby Sprzedawcy lub jednego z zakładów Sprzedawcy. W celu szybkiego i łatwego rozpatrzenia reklamacji zalecamy Kupującemu skorzystanie z internetowego formularza reklamacyjnego, który znajduje się na stronie internetowej w zakładce Formularz reklamacyjny.

7.18 Sprzedawca jest zobowiązany do wydania Konsumentowi po złożeniu reklamacji pisemnego potwierdzenia, kiedy Konsument skorzystał z prawa z wadliwego świadczenia (data reklamacji), jaka jest treść reklamacji i jaki sposób zaspokojenia roszczenia jest wymagany przez Konsumenta oraz dane kontaktowe Konsumenta w celu poinformowania go o zaspokojeniu roszczenia.

7.19 Reklamowany towar należy przesłać lub dostarczyć Sprzedającemu w odpowiednim opakowaniu zabezpieczającym przed ewentualnym uszkodzeniem towaru, wraz z opisem wady oraz kopią dokumentu sprzedaży (faktury) lub innego dokumentu potwierdzającego zakup towaru od Sprzedającego (np. wyciąg bankowy, potwierdzenie nadania przesyłki od przewoźnika itp.), na adres siedziby lub jednego z lokali.

7.20 Za moment powstania roszczenia uznaje się moment, w którym Kupujący zawiadomił Sprzedającego o wykonaniu uprawnień wynikających z wadliwego świadczenia.

7.21 Sprzedawca podejmie decyzję w sprawie reklamacji niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech (3) dni roboczych. Bieg terminu rozpoczyna się od momentu dostarczenia towaru do Sprzedającego. Termin ten nie obejmuje czasu uzasadnionego rodzajem produktu lub usługi, niezbędnego do fachowej oceny wady. Decyzja w sprawie reklamacji oznacza wydanie oświadczenia, czy Sprzedawca uznaje reklamację za uzasadnioną oraz w jaki sposób wada towaru zostanie usunięta, wraz z uzasadnieniem.

7.22 Reklamacja, w tym usunięcie wady, musi zostać załatwiona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie trzydziestu (30) dni od dnia złożenia reklamacji, chyba że Sprzedawca i Konsument uzgodnią dłuższy termin. Bezskuteczny upływ tego terminu uznaje się za istotne naruszenie umowy. Rozstrzygnięcie reklamacji oznacza naprawę towaru lub wymianę towaru lub zwrot środków przy zastosowaniu rabatu od ceny zakupu lub odstąpienie od umowy. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie rozpatrzona w ciągu trzydziestu (30) dni, kupujący może odstąpić od umowy kupna lub zażądać odpowiedniego rabatu.

7.23.Sprzedający jest zobowiązany do poinformowania Kupującego o rozstrzygnięciu reklamacji. Sprzedający wyda Kupującemu pisemne potwierdzenie terminu i sposobu załatwienia reklamacji, w tym potwierdzenie dokonania naprawy i czasu jej trwania, lub innego sposobu załatwienia reklamacji, w tym przyczyn ewentualnego nieuwzględnienia reklamacji.

7.24 Jeżeli roszczenie zostanie uznane za uzasadnione, kupujący jest uprawniony do zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem swojego prawa. Sam Sprzedający nie dostarczy towarów zastępczych na czas trwania reklamacji, chyba że strony uzgodnią inaczej.

7.25 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że udzieli Sprzedającemu niezbędnej pomocy w rozpatrywaniu jego reklamacji w celu terminowego rozpatrzenia reklamacji.

7.26 Jeżeli Kupujący nie przejmie wadliwych towarów w rozsądnym terminie po powiadomieniu go przez Sprzedającego o możliwości przejęcia towarów, Sprzedający może naliczyć opłatę za przechowywanie według zwykłej stawki.

7.27 Poza zakresem uprawnień wynikających z wadliwego wykonania określonych w niniejszym artykule, Sprzedający może udzielić Kupującemu gwarancji jakości zgodnie z § 2113 Kodeksu cywilnego. Gwarancja jakości jest tworzona przez oświadczenie podmiotu udzielającego gwarancji, w którym podmiot ten gwarantuje, że rzecz zachowa swoje funkcje i wydajność przez określony czas przy normalnym użytkowaniu, w którym to przypadku kupujący ma co najmniej prawo w ramach gwarancji do dostarczenia nowej rzeczy bez wad lub do naprawy rzeczy. Wskazanie okresu gwarancji lub daty ważności na opakowaniu również ma takie skutki. W takim przypadku sprzedawca, jako podmiot udzielający gwarancji, wydaje kupującemu świadectwo gwarancyjne w formie tekstowej najpóźniej w momencie otrzymania towaru. Świadectwo gwarancyjne obejmuje również bezpłatny serwis gwarancyjny, jeśli ma on zastosowanie.

 

 1. Inne prawa i obowiązki stron

8.1 Kupujący nabywa własność Towarów z chwilą zapłaty pełnej ceny zakupu Towarów. Ryzyko uszkodzenia towarów przechodzi z chwilą otrzymania towarów przez kupującego.

8.2 Sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w stosunku do Kupującego w rozumieniu art. 1826(1)(e) Kodeksu cywilnego.

8.3 Operatorem interfejsu internetowego Sklepu jest Sprzedający, który wykonuje wszystkie prawa własności autora w rozumieniu ustawy nr 121/2000 Dz.U., ustawa o prawie autorskim. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zabrania się kopiowania, modyfikowania lub innego wykorzystywania interfejsu internetowego Sklepu lub jakiejkolwiek jego części w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego. Żadna część strony internetowej Sprzedawcy (w szczególności opisy i ilustracje sprzedawanych produktów, opisy zakupów) nie może być kopiowana elektronicznie lub mechanicznie i udostępniana publicznie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela praw autorskich, którym jest Sprzedawca. Powyższy zakaz dotyczy nie tylko Kupującego, ale także każdej innej osoby, która nie nabywa towaru, ale kopiuje stronę internetową Sprzedającego lub jej część.Sprzedający informuje również osoby, że w przypadku naruszenia przysługują im roszczenia wynikające z ustawy o prawie autorskim lub, w stosownych przypadkach, roszczenia z tytułu nieuczciwej konkurencji w przypadku naruszenia przez konkurenta.

8.4 Jeśli sprzedający wykona coś dla kupującego bez zamówienia, a kupujący wejdzie w posiadanie, kupujący będzie uważany za uczciwego posiadacza. Kupujący nie jest zobowiązany do zwrotu czegokolwiek sprzedającemu na własny koszt ani do powiadamiania go o tym. Nie dotyczy to artykułów 5.10 i 5.11 OWH.

8.5.Sprzedawca nie zawiera umów, których przedmiotem jest świadczenie powtarzające się.

8.6 W przypadku powstania sporu konsumenckiego między Sprzedającym a Kupującym na podstawie umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, którego nie można rozwiązać w drodze wzajemnego porozumienia, konsument może złożyć wniosek o pozasądowe rozstrzygnięcie takiego sporu do wyznaczonego podmiotu zajmującego się pozasądowym rozstrzyganiem sporów konsumenckich zgodnie z postanowieniami § 14 ustawy nr 634/1992 Dz:

 

Czeska Inspekcja Handlowa

Główny Inspektorat - Departament ADR

Štěpánská 15, 120 00 Praga 2

E-mail: adr@coi.cz

Strona internetowa umożliwiająca złożenie wniosku o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu, w tym powiązane informacje: http://adr.coi.cz

 

Konsumenci mogą również skorzystać z internetowej platformy rozstrzygania sporów utworzonej przez Komisję Europejską pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

8.7 Nadzór nad przestrzeganiem obowiązków określonych w ustawie o ochronie konsumentów i kodeksie cywilnym sprawuje Czeska Inspekcja Handlowa, z wyjątkiem nadzoru, o którym mowa w art. 23a-23c ustawy o ochronie konsumentów, gdzie nadzór nad przestrzeganiem wybranych obowiązków sprawuje inny organ administracyjny.

8.8 Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Kontrolę handlową przeprowadza w zakresie swoich kompetencji właściwy urząd handlowy. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa nadzoruje m.in. przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Dz. U. o ochronie konsumentów z późniejszymi zmianami.

8.9.Kupujący może złożyć reklamację wobec Sprzedawcy np. za pośrednictwem e-maila kontaktowego Sprzedawcy info@h2world.world, w takim przypadku Sprzedawca prześle informację o rozpatrzeniu reklamacji na e-mail Kupującego lub Kupujący może również zwrócić się ze skargą do organu nadzoru lub nadzoru państwowego.

8.10 Kupujący niniejszym przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 (2) Kodeksu cywilnego.

8.11 W przypadku gdy Sprzedawca zapewnia dostęp za pośrednictwem swojego interfejsu internetowego do opinii konsumenckich sporządzonych przez innych Kupujących, którzy faktycznie korzystali z produktu lub usługi lub dokonali ich zakupu, Sprzedawca niniejszym informuje Kupującego, że wszystkie takie opinie pochodzą od Kupujących, którzy faktycznie zakupili towary od Sprzedawcy. Sprzedawca będzie rejestrować wyłącznie zweryfikowane recenzje w swoim interfejsie internetowym w ramach mechanizmu recenzji. Tylko Kupujący, który utworzył konto użytkownika u Sprzedawcy i już złożył i opłacił zamówienie na dany produkt, może opublikować recenzję. Może to zrobić, logując się na swoje konto użytkownika w sklepie internetowym.

 

 1. Ochrona danych i wysyłanie informacji handlowych

9.1.Sprzedający niniejszym informuje Kupującego, że w związku z zawarciem umowy kupna-sprzedaży towarów, Sprzedający działa jako administrator danych osobowych przekazanych mu lub uzyskanych w związku z zawarciem umowy kupna-sprzedaży, Sprzedający przetwarza te dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO), ustawą nr 110/2019 Dz.U. o przetwarzaniu danych osobowych i innymi odpowiednimi przepisami.

9.2 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Administrator przetwarza dane osobowe podane przez Kupującego lub dane osobowe uzyskane przez Administratora w związku z realizacją zamówienia Kupującego. W szczególności obejmuje to następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu (zwane dalej łącznie "danymi osobowymi").

9.3 Dane osobowe Kupującego są przetwarzane w celu realizacji umowy. W przypadku założenia przez Kupującego konta użytkownika u Sprzedawcy, Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe są przetwarzane również w celu prowadzenia tego konta.

9.4 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych (podczas rejestracji, na swoim koncie użytkownika, podczas składania zamówienia z interfejsu internetowego sklepu) w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą oraz że jest zobowiązany do poinformowania Sprzedającego bez zbędnej zwłoki o każdej zmianie swoich danych osobowych.

9.5 Sprzedający może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Kupującego osobie trzeciej, jako podmiotowi przetwarzającemu, w celu wykonania Umowy zakupu (w szczególności przewoźnikowi) lub w celu wypełnienia zobowiązań prawnych (np. zewnętrznej firmie księgowej itp.).

9.6 Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie papierowej w sposób niezautomatyzowany.

9.7 Kupujący potwierdza, że podane przez niego dane osobowe są prawidłowe oraz że został poinformowany, że podanie danych osobowych jest dobrowolne.

9.8 Jeśli kupujący zażąda informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, sprzedający jest zobowiązany do udzielenia mu tych informacji. Kupujący potwierdza, że został poinformowany o przysługujących mu prawach dotyczących przetwarzania jego danych osobowych oraz o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego. Wszelkie prawa przysługujące Kupującemu w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych zostały określone w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem www.h2world.store/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

 

 1. Wysyłanie informacji handlowych, przechowywanie plików cookie

10.1 Kupujący jest uprawniony do wyrażenia zgody na przesyłanie na adres elektroniczny Kupującego informacji związanych z towarami, usługami lub działalnością Sprzedającego oraz na przesyłanie przez Sprzedającego na adres elektroniczny Kupującego informacji handlowych. Kupujący może wycofać tę zgodę w dowolnym momencie.

Sprzedający jest uprawniony do wysyłania obecnym klientom informacji handlowych dotyczących własnych lub podobnych produktów lub usług Sprzedającego na podstawie uzasadnionego interesu.

10.2 Pliki cookie to małe pliki danych przechowywane na urządzeniu kupującego. W niektórych przypadkach pliki cookie są niezbędne, w przeciwnym razie strona internetowa nie działałaby prawidłowo - tych plików cookie nie można ograniczyć. Jeśli kupujący nie wyraża zgody na przechowywanie niezbędnych plików cookie, jest zobowiązany do opuszczenia strony internetowej (e-sklepu). Dalsze przechowywanie plików cookie (reklamowych, analitycznych, reklamowych) jest już opcjonalne, a kupujący ma prawo narzucić własne ustawienia dotyczące przechowywania plików cookie na swoim urządzeniu. Kupujący może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies odwiedzając stronę internetową https://www.h2world.store/ w zakładce ustawienia plików cookies znajdującej się na dole strony internetowej.

 

 1. Dostawa

11.1 Kupującemu może zostać doręczona na adres e-mail podany na jego koncie użytkownika lub podany przez Kupującego w zamówieniu.

 

 1. Postanowienia końcowe Regulaminu

12.1 Jeżeli stosunek ustanowiony Umową kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony uzgadniają, że stosunek ten podlega prawu czeskiemu. Pozostaje to bez uszczerbku dla praw konsumenta wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów.

12.2 Jeśli którekolwiek z postanowień Warunków jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie jest jak najbardziej zbliżone do nieważnego postanowienia. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Zmiany i uzupełnienia umowy sprzedaży lub warunków wymagają formy pisemnej.

12.3 Umowa kupna, w tym Warunki, jest archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej przez co najmniej 5 lat od jej zawarcia, ale nie dłużej niż przez okres zgodny z odpowiednimi przepisami prawa, i nie jest dostępna dla osób trzecich, niezainteresowanych stron.

12.4 Wzór formularza odstąpienia od Umowy zakupu stanowi załącznik do Regulaminu.

12.5 Dane kontaktowe Sprzedawcy: adres dostawy Muglinovská 154/73, Muglinov, 712 00 Ostrava, adres e-mail info@h2world.world, numer telefonu: +420 777 724 726.

12.6 Pozostałe stosunki umowne między Sprzedającym a Kupującym reguluje w szczególności ustawa nr 89/2012 Dz.U., kodeks cywilny oraz ustawa nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów.

12.7 Wszelkie stosunki prawne i spory między Stronami podlegają prawu czeskiemu. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania zgodnie z art. 6 niniejszej Umowy.

12.8 Niniejsze Warunki wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania, tj. z dniem 31.8.2023 r.