Warunki dla przedsiębiorców

Regulamin h2world.store dla przedsiębiorców

H2 WORLD HEALTH & BEAUTY COMPANY s.r.o., ID: 01907565 NIP: CZ 01907565, z siedzibą w Republice Czeskiej, Muglinovská 154/73, Muglinov, 712 00 Ostrava, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Ostrawie, sekcja C, wkładka 71464 w celu sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym h2world.store.

 Postanowienia wstępne

1.1 Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem" lub "OWH") H2 WORLD HEALTH & BEAUTY COMPANY s.r.o., ID: 01907565 TAX ID: CZ 01907565, z siedzibą w Republice Czeskiej, Muglinovská 154/73, Muglinov, 712 00 Ostrava, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Ostrawie, sekcja C, 71464 (zwana dalej "Sprzedającym") reguluje wzajemne prawa i obowiązki stron powstałe w związku lub na podstawie umowy kupna (zwanej dalej "Umową kupna") zawartej między Sprzedającym a inną osobą fizyczną lub prawną (zwaną dalej "Kupującym") za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedającego. Sklep internetowy jest prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.h2world.store/ (zwanym dalej "Stroną internetową"), za pośrednictwem interfejsu internetowego (zwanego dalej "Interfejsem internetowym sklepu").

1.2 Niniejsze Warunki mają zastosowanie w przypadku, gdy osoba zamierzająca nabyć towary od Sprzedawcy jest osobą prawną lub osobą, która zamawiając towary działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej. Niniejsze Warunki nie mają zastosowania do umów zawieranych z konsumentami, ale mają zastosowanie Warunki Konsumenckie.

1.3 Zgodnie z art. 420 kodeksu cywilnego przedsiębiorcą jest osoba, która samodzielnie prowadzi działalność zarobkową na własny rachunek i odpowiedzialność w formie handlu lub podobnej działalności z zamiarem wykonywania jej konsekwentnie w celu osiągnięcia zysku. Dla celów ochrony konsumentów oraz dla celów art. 1963 kodeksu cywilnego za przedsiębiorcę uważa się również każdą osobę, która zawiera umowy w związku z własną działalnością gospodarczą, produkcyjną lub podobną lub w ramach samodzielnego wykonywania zawodu, lub która działa w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy.

1.4 Postanowienia odbiegające od niniejszych warunków mogą zostać uzgodnione w umowie zakupu. Odmienne postanowienia umowy zakupu mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.

1.5 Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część Umowy kupna-sprzedaży. Umowa kupna oraz Regulamin zostały sporządzone w języku czeskim. Umowa sprzedaży może zostać zawarta w języku innym niż czeski.

1.6 Sprzedający może zmienić lub uzupełnić treść Regulaminu. Postanowienie to nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.

 

 1. Konto użytkownika

2.1 Na podstawie rejestracji Kupującego w Witrynie, Kupujący może uzyskać dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Z poziomu interfejsu użytkownika Kupujący może zamawiać towary (zwane dalej "kontem użytkownika"). Jeśli interfejs internetowy Sklepu na to pozwala, Kupujący może również zamawiać towary bez rejestracji bezpośrednio z poziomu interfejsu internetowego Sklepu.

2.2 Rejestrując się na stronie internetowej i zamawiając towary, Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych i zgodnych z prawdą informacji. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji informacji podanych na koncie użytkownika w przypadku jakiejkolwiek zmiany. Informacje podane przez Kupującego na koncie użytkownika i przy zamawianiu towarów będą uznawane przez Sprzedawcę za prawidłowe.

2.3 Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika.

2.4 Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania osobom trzecim na korzystanie z konta użytkownika.

2.5 Sprzedawca może usunąć konto użytkownika, w szczególności jeśli Kupujący nie korzysta ze swojego konta użytkownika przez okres dłuższy niż 4 lata lub jeśli Kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z Umowy zakupu (w tym Regulaminu).

2.6 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Konto Użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w odniesieniu do niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania Sprzedającego lub niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

 

 1. Zawarcie umowy zakupu

3.1 Wszystkie prezentacje towarów umieszczone w interfejsie internetowym sklepu mają charakter informacyjny, a sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna dotyczącej tych towarów. W związku z tym nie mają zastosowania przepisy § 1732 ust. 2 kodeksu cywilnego regulujące wzruszalne domniemanie, że propozycja zawarcia umowy przez sprzedającego jest propozycją z zastrzeżeniem wyczerpania zapasów lub utraty zdolności handlowej.

3.2 Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów. Ceny towarów zawierają podatek VAT i wszystkie powiązane opłaty. Ceny towarów pozostają ważne tak długo, jak długo są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Niniejsze postanowienie nie ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedawcę umowy kupna na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

3.3 Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów wymienione w interfejsie internetowym sklepu są ważne tylko w przypadkach, gdy towary są dostarczane na terenie Republiki Czeskiej.

3.4 Aby zamówić towary, kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o:

 • 3.4.1. zamówione towary (zamówione towary są "umieszczane" przez kupującego w elektronicznym koszyku interfejsu internetowego sklepu),
 • 3.4.2. sposób zapłaty ceny zakupu towarów, szczegóły dotyczące wymaganego sposobu dostawy zamówionych towarów oraz
 • 3.4.3. informacje o kosztach związanych z dostawą towarów (zwane dalej łącznie "Zamówieniem").

3.5 Przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy, Kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych wprowadzonych przez Kupującego do zamówienia, w tym w zakresie możliwości wykrycia i poprawienia przez Kupującego błędów popełnionych przy wprowadzaniu danych do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do Sprzedającego poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij zamówienie wiążące płatność". Informacje podane w zamówieniu są uznawane przez Sprzedawcę za prawidłowe. Sprzedawca potwierdzi Kupującemu otrzymanie zamówienia niezwłocznie po jego otrzymaniu pocztą elektroniczną na adres e-mail Kupującego podany w interfejsie użytkownika lub w zamówieniu (zwany dalej "adresem e-mail Kupującego").

3.6 Wysłanie zamówienia jest uważane za taki akt kupującego, który identyfikuje zamówione towary, cenę zakupu, osobę kupującego, sposób zapłaty ceny zakupu w sposób niepodważalny i jest wiążącą propozycją umowy kupna dla umawiających się stron. Kupujący jest zobowiązany do udowodnienia, że prowadzi działalność gospodarczą poprzez podanie ważnego numeru identyfikacyjnego w zamówieniu, zapoznanie się z niniejszymi warunkami na stronie internetowej oraz potwierdzenie przez kupującego, że zapoznał się z niniejszymi warunkami.

3.7 W zależności od charakteru zamówienia (ilość towarów, kwota ceny zakupu, szacunkowe koszty wysyłki), Sprzedający jest zawsze uprawniony do zwrócenia się do Kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład na piśmie lub telefonicznie).

3.8 Stosunek umowny pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostaje nawiązany poprzez doręczenie Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia (akceptacji), które Sprzedający przesyła Kupującemu pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Kupującego, który został podany w zamówieniu.

3.9 W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań określonych w zamówieniu nie może zostać spełnione, Sprzedający prześle Kupującemu zmienioną ofertę na adres e-mail Kupującego, wskazując możliwe warianty zamówienia i prosząc Kupującego o opinię.

3.10 Zmienioną ofertę uznaje się za nową propozycję umowy kupna-sprzedaży, a umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta w takim przypadku wyłącznie po jej zaakceptowaniu przez kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.11 Kupujący wyraża zgodę na korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu Umowy Sprzedaży. Koszty poniesione przez Kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem Umowy kupna-sprzedaży (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych itp.) ponosi sam Kupujący, Sprzedający nie pobiera żadnych dodatkowych opłat, nie dotyczy to transportu umownego.

3.12 Strony przyjmują do wiadomości, że Kupujący Przedsiębiorca nabywa Towary od Sprzedającego na własny użytek i konsumpcję, a nie w celu dalszej odsprzedaży. W przypadku, gdy Kupujący zamierza sprzedawać towary innym podmiotom, Kupujący Przedsiębiorca zawrze ze Sprzedającym Przedsiębiorcą odrębną umowę dystrybucyjną, w której zostaną uzgodnione warunki dystrybucji. W tym celu Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@H2world.world, a w temacie wiadomości wskazać współpracę dystrybucyjną. Koncepcja biznesowa Sprzedającego zakłada, że jego produkty będą oferowane i sprzedawane wyłącznie przez zweryfikowanych i zakontraktowanych dystrybutorów, którzy będą mieli zawartą umowę dystrybucyjną i wynegocjowane indywidualne warunki dostosowane do nich.

3.13 W przypadku, gdy Sprzedający naruszy art. 3.12 niniejszych OWH i będzie publicznie oferować, sprzedawać lub w inny sposób dystrybuować towary zakupione od Sprzedającego innym podmiotom bez zgody Sprzedającego, Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy zakupu towarów bez zbędnej zwłoki, przy czym skutki odstąpienia następują w momencie dostawy do Kupującego. Jednocześnie Sprzedający jest uprawniony do żądania od Kupującego kary umownej w wysokości dwustu pięćdziesięciu tysięcy koron czeskich za każde naruszenie takiego zobowiązania. Kara umowna będzie płatna w terminie 7 dni na żądanie Sprzedającego skierowane do Kupującego. Niniejsza umowa nie narusza prawa Sprzedającego do odszkodowania.

 

 1. Cena towarów i warunki płatności

4.1 Cena za usługi i produkty będzie ceną podaną na stronie internetowej, chyba że strony uzgodnią inaczej.

4.2 Cena towarów i wszelkie koszty związane z dostawą towarów na podstawie Umowy kupna mogą zostać zapłacone Sprzedającemu przez Kupującego w następujący sposób:

 • za pobraniem w miejscu wskazanym przez kupującego w zamówieniu;
 • przelewem bankowym na konto Sprzedającego nr 2001660042/2010, prowadzone w Fio banka a.s. (zwane dalej "kontem Sprzedającego");

4.3 Wraz z ceną zakupu kupujący jest również zobowiązany do zapłaty sprzedającemu kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towarów w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towarów.

4.4 Sprzedający może zażądać od Kupującego złożenia kaucji za Towary.

4.5 W przypadku płatności gotówką lub za pobraniem, cena zakupu jest płatna przy odbiorze towarów. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu 14 dni (czternastu dni) od zawarcia umowy zakupu.

4.6 W przypadku płatności bezgotówkowej Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu towarów wraz ze zmiennym symbolem płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej zobowiązanie Kupującego do zapłaty ceny zakupu jest spełnione, gdy odpowiednia kwota zostanie zaksięgowana na koncie Sprzedającego.

4.7 Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę zaliczkową, która zostanie wysłana na adres e-mail Kupującego po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Po uiszczeniu ceny zakupu Sprzedający prześle Kupującemu fakturę końcową za zamówiony towar wraz z towarem.

4.8 Wszelkie rabaty od ceny towarów udzielone Kupującemu przez Sprzedającego nie mogą być łączone.

4.9 Sprzedający wystawi również Kupującemu dokument podatkowy - fakturę w odniesieniu do płatności dokonanych na podstawie Umowy Kupna. Sprzedający jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Sprzedający wystawi Kupującemu dokument podatkowy - fakturę i prześle go w formie elektronicznej na adres elektroniczny Kupującego.

 

 1. Odstąpienie od umowy

5.1 Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Kupna w każdym czasie do momentu odbioru towaru przez Kupującego. W takim przypadku Sprzedający zwróci Kupującemu zapłaconą już przez niego Cenę Zakupu, bezgotówkowo, na konto podane mu w tym celu przez Kupującego lub na konto, z którego zostały przelane środki na zapłatę Ceny Zakupu (chyba że Kupujący nie poinformuje o tym Sprzedającego w ciągu 5 dni od odstąpienia).

5.3 Kupujący nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy w odniesieniu do towarów, które zostały dostarczone prawidłowo, terminowo i bez wad. Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy wyłącznie na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

5.4 Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej, a w przypadku umów negocjowanych drogą elektroniczną, również drogą elektroniczną. Odstąpienie od umowy jest skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu.

5.5 Jeżeli wraz z towarami dostarczono prezent, umowa prezentu przestaje obowiązywać z chwilą odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze stron. W takim przypadku umowa podarunku zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym.

5.6 Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy zawartej z Kupującym w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia Kupującego, jeżeli: i) towary nie są już produkowane, ii) towary nie są już dostarczane, iii) cena dostawcy towarów lub cena producenta towarów uległa znacznej zmianie, lub iv) towary są wyświetlane na stronie internetowej Sprzedającego po oczywiście błędnej cenie (tj. ceny w sposób oczywisty różnią się od zwykłej ceny za ten typ/rodzaj towarów). Jeśli kupujący zapłacił już część lub całość ceny zakupu, kwota ta zostanie zwrócona. Za oczywisty błąd w cenie towaru uważa się, na przykład, błędne wydrukowanie pierwszych trzech cyfr zamiast czterech; cenę, która jest o jedną cyfrę niższa (np. jedna cyfra jest "opuszczona" podczas podawania ceny); oczywiście niską cenę towaru (np. cenę, która jest o 50% niższa niż zwykła cena dla tego typu i rodzaju towarów, bez wskazania, że towary są w sprzedaży lub na innej zniżce); oraz inne oczywiste błędy pisarskie, oczywiste błędy w opisie towarów, zdjęcie itp.

 

 1. Transport i dostawa towarów

6.1 W przypadku, gdy sposób transportu został uzgodniony na specjalne życzenie Kupującego, Kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym sposobem transportu.

6.2 Jeżeli Sprzedający jest zobowiązany na mocy Umowy kupna do dostarczenia towarów do miejsca określonego przez Kupującego w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do odbioru towarów w momencie dostawy.

6.3.W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego konieczne jest dostarczenie towaru wielokrotnie lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z powtórnym dostarczeniem towaru lub kosztów związanych z innym sposobem dostarczenia towaru.

6.4 Po otrzymaniu towaru od przewoźnika, kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towaru, a w przypadku jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnioną ingerencję w przesyłkę, Kupujący może nie przyjąć przesyłki od przewoźnika. Jeżeli po otrzymaniu przesyłki klient stwierdzi uszkodzenia lub inne nieprawidłowości, zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.

6.5 Inne prawa i obowiązki stron w zakresie przewozu towarów mogą być regulowane przez specjalne warunki dostawy Sprzedającego, jeśli zostały one wydane przez Sprzedającego.

 

 1. Odpowiedzialność za wady i gwarancja

7.1 Prawa i obowiązki stron umowy w odniesieniu do praw wynikających z wadliwego wykonania regulują obowiązujące przepisy powszechnie obowiązujące (w szczególności przepisy §§ 1914 do 1925, 2099 do 2112 kodeksu cywilnego).

7.2 Sprzedający przekaże Kupującemu przedmiot zakupu w uzgodnionej ilości, jakości i konstrukcji. Jeśli jakość i projekt nie zostały uzgodnione, sprzedający wykona przedmiot zakupu w jakości i projekcie odpowiednim do celu wynikającego z umowy; w przeciwnym razie w zwykłym celu.

7.3 Dłużnik działa wadliwie, w szczególności

 1. (a) jeżeli dostarcza przedmiot świadczenia, który nie posiada określonych lub uzgodnionych cech,
 2. (b) jeżeli nie wskaże wad przedmiotu świadczenia, które zwykle nie występują w takim przedmiocie,
 3. (c) jeżeli zapewnia wierzyciela, wbrew faktom, że przedmiot świadczenia jest wolny od wad lub że nadaje się do określonego użytku; lub
 4. (d) jeżeli bezprawnie rozporządza cudzym mieniem jak własnym.

7.4 Rzecz jest wadliwa, jeśli nie posiada cech określonych w § 2095 i § 2096 Kodeksu cywilnego. Za wadę uważa się również wykonanie innej rzeczy. Za wadę uznaje się również wady dokumentów niezbędnych do korzystania z rzeczy. Jeżeli z oświadczenia sprzedawcy lub dokumentu przekazania wynika, że sprzedawca dostarczył mniejszą ilość towarów, przepisy dotyczące wad nie mają zastosowania do brakujących towarów.

7.5 Prawo Kupującego z tytułu wadliwego wykonania opiera się na wadzie, którą przedmiot posiada w momencie przejścia ryzyka szkody na Kupującego, nawet jeśli ujawni się ona później. Prawo kupującego jest również ustalane na podstawie wady powstałej później, którą sprzedający spowodował poprzez naruszenie swoich obowiązków.

7.6 Kupujący nie ma żadnych praw z tytułu wadliwego wykonania, jeżeli jest to wada, o której powinien był wiedzieć przy zachowaniu zwykłej staranności już w momencie zawarcia umowy, tj. jeżeli jest to wada oczywista. Nie ma to zastosowania, jeśli sprzedawca wyraźnie zapewnił go, że towary są wolne od wad lub jeśli ukrył wadę podstępem.

7.7 Kupujący powinien sprawdzić przedmiot tak szybko, jak to możliwe po ustąpieniu ryzyka uszkodzenia przedmiotu i upewnić się co do jego właściwości i ilości.

7.8.Kupujący będzie dochodził swoich praw z tytułu wadliwego wykonania umowy pod adresem siedziby Sprzedającego, w którym możliwe jest przyjęcie reklamacji w odniesieniu do sprzedanego asortymentu, bądź w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. W celu szybkiego i prostego rozpatrzenia reklamacji zalecamy Kupującemu skorzystanie z formularza reklamacyjnego, który znajduje się na stronie internetowej w zakładce formularz reklamacyjny.

7.9 Kupujący musi wskazać Sprzedającemu wadę bez zbędnej zwłoki po tym, jak miał możliwość zbadania rzeczy i wykrycia wady, poprzez oznaczenie wady lub powiadomienie Sprzedającego o tym, jak się ona objawia. Wadę można wskazać w ciągu sześciu miesięcy od przyjęcia przedmiotu świadczenia.

7.10. Jeżeli strona naruszy umowę w sposób istotny, druga strona może odstąpić od umowy bez zbędnej zwłoki. Istotne naruszenie to naruszenie zobowiązania, o którym strona naruszająca wiedziała lub musiała wiedzieć w momencie zawarcia umowy, że druga strona nie zawarłaby umowy, gdyby przewidziała naruszenie; w innych przypadkach naruszenie nie jest uważane za istotne.

7.11 Jeżeli wadliwe wykonanie stanowi istotne naruszenie umowy, kupujący ma prawo do

 1. a) usunięcia wady poprzez dostarczenie nowej rzeczy bez wady lub dostarczenie brakującej rzeczy,
 2. (b) usunięcia wady poprzez naprawę przedmiotu,
 3. (c) rozsądny rabat od ceny zakupu; lub
 4. d) odstąpić od umowy.

7.12 Kupujący powiadomi Sprzedawcę o wybranym przez siebie uprawnieniu w momencie zgłoszenia wady lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu wady. Kupujący nie może zmienić dokonanego wyboru bez zgody Sprzedającego; nie dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący zażądał naprawy wady, która okaże się nieusuwalna. Jeśli sprzedający nie usunie wad w rozsądnym terminie lub powiadomi kupującego, że nie usunie wad, kupujący może zażądać odpowiedniego rabatu od ceny zakupu w zamian za usunięcie wady lub może odstąpić od umowy. Jeśli kupujący nie wybierze swojego prawa zgodnie z pierwszym zdaniem w terminie, sprzedający ma prawo wyboru.

7.13 Jeśli wadliwe wykonanie stanowi nieistotne naruszenie umowy, kupujący ma prawo do usunięcia wady lub do rozsądnej obniżki ceny zakupu. Dopóki kupujący nie skorzysta z prawa do obniżki ceny zakupu lub nie odstąpi od umowy, sprzedający może dostarczyć brakującą rzecz lub usunąć wadę prawną. Sprzedający może usunąć inne wady według własnego uznania, naprawiając przedmiot lub dostarczając nowy przedmiot; wybór nie może powodować nieuzasadnionych kosztów dla kupującego. Jeśli sprzedający nie usunie wady w terminie lub odmówi jej usunięcia, kupujący może zażądać obniżenia ceny zakupu lub odstąpić od umowy. Kupujący nie może zmienić dokonanego wyboru bez zgody sprzedającego.

7.14 Kupujący nie może odstąpić od umowy ani żądać dostarczenia nowej rzeczy, jeżeli nie może zwrócić rzeczy w stanie, w jakim ją otrzymał. Powyższe nie ma zastosowania,

 1. a) jeżeli zmiana stanu jest wynikiem kontroli mającej na celu stwierdzenie wady rzeczy,
 2. b) jeśli kupujący używał przedmiotu przed wykryciem wady,
 3. c) jeżeli kupujący nie spowodował niemożności zwrotu rzeczy w stanie niezmienionym przez działanie lub zaniechanie, lub
 4. (d) jeśli kupujący sprzedał rzecz przed wykryciem wady, jeśli ją zużył lub jeśli zmienił rzecz w trakcie jej normalnego użytkowania; jeśli stało się to tylko częściowo, kupujący zwróci sprzedającemu to, co może jeszcze zwrócić i zrekompensuje sprzedającemu w zakresie, w jakim skorzystał z użytkowania rzeczy.

7.15.Jeżeli kupujący nie zgłosi wady w terminie, traci prawo do odstąpienia od umowy.

7.16.Sprzedający udziela rękojmi na okres 12 miesięcy od daty odbioru towaru, kiedy to Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu wadliwego wykonania umowy (reklamować towar). Gwarancja nie ma zastosowania do następujących przypadków:

 1. a) w przypadku rzeczy sprzedanej po niższej cenie, wady, dla której uzgodniono niższą cenę,
 2. b) w przypadku rzeczy używanej - wady odpowiadającej stopniowi zużycia, jaki rzecz miała w chwili przejęcia jej przez kupującego,
 3. c) towary zostały uszkodzone w wyniku normalnego zużycia.

7.17 Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie otrzymania towarów przez klienta, a okres ten ulega dalszemu przedłużeniu, w stosownych przypadkach, o czas, w którym towary były naprawiane w ramach gwarancji.

7.18 Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia dostarczonego towaru i niezwłocznego poinformowania Sprzedającego o wszelkich stwierdzonych wadach na adres e-mail Sprzedającego: info@h2rworld.world, pocztą na adres siedziby Sprzedającego lub na adres jednego z lokali Sprzedającego lub osobiście na adres siedziby Sprzedającego.

7.19 Towar należy następnie przesłać lub dostarczyć w odpowiednim opakowaniu, aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu towaru, wraz z opisem wady i kopią dokumentu sprzedaży (faktury) lub innego dokumentu potwierdzającego zakup towaru od Sprzedającego (np. wyciąg bankowy, potwierdzenie odbioru przesyłki od przewoźnika itp.), na adres wskazany w art. 7.18 Regulaminu.

7.20 Po otrzymaniu reklamacji Sprzedawca przystąpi do jej załatwienia. Sprzedający jest zobowiązany do wydania Kupującemu potwierdzenia, kiedy Kupujący skorzystał z prawa, jaka jest treść reklamacji, w terminie odpowiednim do charakteru domniemanej wady, przy czym minimalny termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni.

7.21 Poza zakresem ustawowych uprawnień z tytułu wadliwego wykonania określonych w niniejszym artykule, Sprzedający może udzielić Kupującemu gwarancji jakości zgodnie z § 2113 kodeksu cywilnego. Gwarancja jakości jest tworzona przez oświadczenie podmiotu udzielającego gwarancji, w którym podmiot ten gwarantuje, że rzecz zachowa swoje funkcje i wydajność przez określony czas przy normalnym użytkowaniu, w którym to przypadku kupujący ma co najmniej prawo w ramach gwarancji do dostarczenia nowej rzeczy bez wad lub do naprawy rzeczy. Wskazanie okresu gwarancji lub daty ważności na opakowaniu również ma takie skutki. W takim przypadku sprzedawca, jako podmiot udzielający gwarancji, wydaje kupującemu świadectwo gwarancyjne w formie tekstowej najpóźniej w momencie otrzymania towaru. Świadectwo gwarancyjne obejmuje również bezpłatny serwis gwarancyjny, jeśli ma on zastosowanie.

 

 1. Inne prawa i obowiązki stron

8.1 Kupujący nabywa własność Towarów z chwilą zapłaty pełnej ceny zakupu Towarów.

8.2 Kupujący niniejszym przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 kodeksu cywilnego.

8.3 Sprzedający jest operatorem interfejsu internetowego sklepu, który wykonuje wszystkie prawa własności autora w rozumieniu ustawy nr 121/2000 Coll., ustawa o prawie autorskim. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub inne wykorzystywanie interfejsu internetowego Sklepu lub jakiejkolwiek jego części w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego. Żadna część strony internetowej Sprzedawcy (w tym między innymi opisy i ilustracje sprzedawanych produktów, opisy zakupów, cytaty naszych ekspertów) nie może być kopiowana elektronicznie lub mechanicznie i udostępniana publicznie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela praw autorskich, którym jest Sprzedawca. Powyższy zakaz dotyczy nie tylko Kupującego, ale każdej innej osoby, która nie dokonuje zakupu towaru, ale kopiuje stronę internetową Sprzedającego lub jej część.Sprzedający informuje również osoby, że w przypadku naruszenia przysługują im roszczenia wynikające z prawa autorskiego lub, w stosownych przypadkach, roszczenia z tytułu nieuczciwej konkurencji w przypadku naruszenia przez konkurenta.

 

 1. Ochrona danych i wysyłanie informacji handlowych

9.1.Sprzedający niniejszym informuje Kupującego, że w związku z zawarciem umowy kupna-sprzedaży towarów, Sprzedający działa jako administrator danych osobowych przekazanych mu lub uzyskanych w związku z zawarciem umowy kupna-sprzedaży, Sprzedający przetwarza te dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO), ustawą nr 110/2019 Dz.U. o przetwarzaniu danych osobowych i innymi odpowiednimi przepisami.

 

 1. Wysyłanie informacji handlowych, przechowywanie plików cookie

10.1 Kupujący jest uprawniony do wyrażenia zgody na przesyłanie na adres elektroniczny Kupującego informacji związanych z towarami, usługami lub działalnością Sprzedającego oraz na przesyłanie przez Sprzedającego na adres elektroniczny Kupującego informacji handlowych. Kupujący może wycofać tę zgodę w dowolnym momencie.

Sprzedający jest uprawniony do wysyłania obecnym klientom informacji handlowych dotyczących własnych lub podobnych produktów lub usług Sprzedającego na podstawie uzasadnionego interesu.

10.2 Pliki cookie to małe pliki danych przechowywane na urządzeniu kupującego. W niektórych przypadkach pliki cookie są niezbędne, w przeciwnym razie strona internetowa nie działałaby prawidłowo - tych plików cookie nie można ograniczyć. Jeśli kupujący nie wyraża zgody na przechowywanie niezbędnych plików cookie, jest zobowiązany do opuszczenia strony internetowej (e-sklepu). Dalsze przechowywanie plików cookie (reklamowych, analitycznych, reklamowych) jest już opcjonalne, a kupujący ma prawo narzucić własne ustawienia dotyczące przechowywania plików cookie na swoim urządzeniu. Kupujący może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies odwiedzając stronę internetową https://www.h2world.store/ w zakładce ustawienia plików cookies znajdującej się na dole strony internetowej.

 

 1. Dostawa

11.1 Kupującemu może zostać doręczona na adres e-mail podany na jego koncie użytkownika lub podany przez Kupującego w zamówieniu.

 

 1. Postanowienia końcowe Regulaminu

12.1 Jeżeli stosunek ustanowiony Umową kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony uzgadniają, że stosunek ten będzie podlegał prawu czeskiemu.

12.2 Jeżeli którekolwiek z postanowień Warunków jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie jest jak najbardziej zbliżone do nieważnego postanowienia. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Zmiany i uzupełnienia umowy sprzedaży lub warunków wymagają formy pisemnej.

12.3 Dane kontaktowe Sprzedawcy: adres dostawy Muglinovská 154/73, Muglinov, 712 00 Ostrava, adres e-mail info@h2world.world, numer telefonu: +420 777 724 726.

12.4 Pozostałe stosunki umowne między Sprzedającym a Kupującym reguluje ustawa nr 89/2012 Dz.U., kodeks cywilny, w szczególności ogólne przepisy dotyczące zobowiązań. Regulacja przepisów dotyczących zobowiązań wynikających z umów zawartych z konsumentami określonych w sekcji 1810 an. 2158an. Kodeksu cywilnego.

12.5 Wszelkie stosunki prawne i spory między Stronami podlegają prawu czeskiemu. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania zgodnie z art. 6 niniejszej Umowy.

12.6 Wszelkie stosunki prawne między Stronami podlegają prawu czeskiemu. Niniejsze warunki wchodzą w życie z dniem 31.8.2023 r.