Výstraha pred kopírovaním obsahu

Každá webová stránka, obrázok, video atď. je výsledkom práce autora, a preto je chránená autorským právom (autorský zákon 121/2000 Z. z.). Je preto zakázané kopírovať a citovať údaje bez písomného súhlasu spoločnosti H2 World Health & Beauty Company s.r.o.
V prípade zistenia porušenia autorského zákona bude prípad okamžite riešiť naše právne oddelenie. Okrem iného bude požadovaná primeraná náhrada za spôsobenú majetkovú alebo nemajetkovú ujmu. Takáto kompenzácia bude mať formu verejného ospravedlnenia, pričom sa bude požadovať aj náhrada škody a ušlého zisku. Ďakujeme vám za pozornosť.